สถานภาพโครงการ
ผลการประเมิน
จำนวนโครงการ
งบประมาณอนุมัติ
งบประมาณใช้จ่ายจริง
%งบประมาณใช้จ่ายจริง
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ
กำลังดำเนินงาน - 11 88,243,194.00 19,347,262.87 21.92  
ยุติโครงการ ยุติโครงการ 5 7,963,151.80 2,540,639.90 31.90 43,989.28
สิ้นสุดโครงการ ดี 70 363,236,081.50 326,396,718.24 89.86 15,774,729.60
  ดีมาก 26 100,596,982.00 66,340,327.42 65.95 4,733,383.31
  ปานกลาง 24 123,799,105.00 110,103,206.92 88.94 4,345,375.21
  พอใช้ 13 54,477,350.00 48,660,768.81 89.32 1,400,861.90
  ไม่ระบุ 15 27,867,018.00 21,460,912.76 77.01 609,442.74
  รอการประเมิน 1 729,000.00 498,789.53 68.42 0.00
สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม) - 4 87,094,754.00 72,358,240.76 83.08  
  รอการประเมิน 6 25,686,500.00 22,515,939.56 87.66 0.00
รวมทั้งสิ้น (=10)
  =175 =879,693,136.30 =690,222,806.77 ค่าเฉลี่ย=70.41 =26,907,782.04