สถานภาพโครงการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณอนุมัติ
งบประมาณใช้จ่ายจริง
%งบประมาณใช้จ่ายจริง
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ
กำลังดำเนินงาน 11 88,243,194.00 19,347,262.87 21.92  
ยุติโครงการ 5 7,963,151.80 2,540,639.90 31.90 43,989.28
สิ้นสุดโครงการ 149 670,705,536.50 573,460,723.68 85.50 26,863,792.76
สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม) 10 112,781,254.00 94,874,180.32 84.12 0.00
รวมทั้งสิ้น (=4)
  =175 =879,693,136.30 =690,222,806.77 ค่าเฉลี่ย=55.86 =26,907,782.04