ลำดับรหัสโครงการชื่อโครงการประเภทโครงการวิจัยหัวหน้าโครงการหน่วยงานที่สังกัดหัวหน้าการโครงการ(เดิม)วัตถุประสงค์หลักวัตถุประสงค์รอง/ย่อยระยะเวลาขอขยายเวลาครั้งที่1ขอขยายเวลาครั้งที่2ขอขยายเวลาครั้งที่3ขอขยายเวลาครั้งที่4งบประมาณอนุมัติงบประมาณที่โอนงบประมาณใช้จ่ายจริงผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษาค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับสถานะปัจจุบันหมายเหตุ
1451402เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูโดยวิธีผสมผสานเพื่อแก้ปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนส่งออกการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรศรุต สุทธิอารมณ์สอพ.

เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูทุเรียนโดยวิธีผสมผสาน สามารถป้องกันการทำลายของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนและเพลี้ยแป้ง โดยเฉพาะป้องกันหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนได้ดีเท่าเทียมกับการห่อผล หรือการพ่นสารฆ่าแมลงตั้งแต่ผลอายุ 1 เดือน ถึงระยะเก็บเกี่ยวสำหรับใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการในการปฏิบัติเพื่อปลดเงื่อนไขการนำเข้าผลทุเรียนสดจากประเทศไทยไปออสเตรเลีย

-

เริ่มต้น 01/10/2545, สิ้นสุด 31/05/2546630,000.00630,000.00627,794.50ไม่ระบุ94,500.00สิ้นสุดโครงการ

มีเล่มเต็มที่ คณะที่ปรึกษา

2460203วิจัยการแก้ปัญหาโรคราสนิมหม่อนการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรวิโรจน์ แก้วเรืองสวม.

เพื่อป้องกันและควบคุมโรคราสนิมหม่อนให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต และคุณภาพใบหม่อน สำหรับเลี้ยงไหมและการผลิตใบชาหม่อนในระดับครัวเรือนและอุตสาหกรรม
 

เริ่มต้น 01/01/2546, สิ้นสุด 31/01/2547805,000.00732,561.00722,646.71ไม่ระบุ32,561.00สิ้นสุดโครงการ
3450101วิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกข้าวและเทคโนโลยีการผลิตข้าวในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ (ปีที่ 1)การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรสุรเวทย์ กฤษณะเศรณีสชช.

1. เพื่อเพิมผลผลิตข้าวดอกมะลิ 105 โดยการปลูกด้วยอัตราเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม ระยะการปลูกที่สม่ำเสมอ และสามารถทำการปลูกได้ทันช่วงเวลาที่เหมาะสม

2. เพื่อให้ได้เครื่องหยอดและเครื่องหว่านข้าวแห้งที่เหมาะสมสำหรับการใช้ปลูกข้าวดอกมะลิ 105
3. เพื่อลดต้นทุนการผลิตในกิจกรรมการปลูกข้าวดอกมะลิ 105
 

เริ่มต้น 01/01/2545, สิ้นสุด 30/09/2547973,475.00973,475.00825,752.96ไม่ระบุ126,975.00สิ้นสุดโครงการ

วัน/เดือน ของระยะเวลาดำเนินการ กำหนดเอง

44500201การศึกษาวิจัยและพัฒนาไหมป่าอีรี่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านปรับปรุงพันธ์พืชกอบกุล แสนนามวงษ์ศวม.นครราชสีมา

เพื่อศึกษาเทคนิควิธีการเลี้ยง การผลิตไข่ไหมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไหมป่าอีรี่

เริ่มต้น 01/08/2545, สิ้นสุด 30/09/25481,595,405.001,690,121.001,661,225.20ดี109,716.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2548
มีเล่มเต็มที่ คณะที่ปรึกษา

5450102วิจัยและพัฒนาน้ำหมักชีวภาพ (ระยะที่ 2)ด้านปรับปรุงพันธ์พืชพูลสวัสดิ์ อาจละกะ(สชช.)

พัฒนาคุณภาพสูตรน้ำหมักชีวภาพ ศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีชนิดและปริมาณจุลินทรีย์ระหว่างการหมัก และผลการใช้ต่อสิ่งแวดล้อม

เริ่มต้น 01/01/2545, สิ้นสุด 31/12/2547เริ่มต้น 01/12/2547, สิ้นสุด 31/07/25496,325,000.003,858,570.003,576,069.59พอใช้82,570.00สิ้นสุดโครงการ

มีเล่มเต็มที่ คณะที่ปรึกษา

6450103วิจัยและพัฒนาการผลิตกวาวเครือขาวด้านปรับปรุงพันธ์พืชพูลสุข หฤทัยธนาสันต์สชช.

เพื่อรวบรวม คัดเลือกพันธุ์ และหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการที่ผลิตวัตถุดิบให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามต้องการ เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรเพื่อเร่งการผลิต สำหรับการบริโภคในประเทศ และการส่งออกต่อไป

-

เริ่มต้น 01/04/2545, สิ้นสุด 30/04/25473,604,500.002,344,693.002,327,638.82พอใช้188,093.00สิ้นสุดโครงการ
7440901วิจัยปรับปรุงพันธุ์พุทธรักษากินได้(Canna edulis)เพื่อการผลิตแป้งในเชิงอุตสาหกรรมด้านปรับปรุงพันธ์พืชวรยุทธ ปฏิภาณวัฒน์ศวร.ปราจีนบุรี

เพื่อทำการปรับปรุงพันธุ์พุทธรักษากินได้ให้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ คือ
  1. มีปริมาณแป้งที่สามารถสกัดได้ในเหง้าสูง (มากกว่า 15 เปอร์เซ้นต์ของน้ำหนักเหง้าสด) คุ้มค่างเศรษฐศาสตร์ กับทั้งผู้ปลูกและผู้แปรรูป
  2. ให้ผลผลิตเหง้าสดต่อหน่วยพื้นที่สูงกว่าสายพันธุ์พื้นเมืองในปัจจุบัน
  3. มีการแตกเหง้าน้อย เพื่อให้เหง้าที่มีอยู่มีขนาดใหญ่ และมีแป้งสะสมมาก

-

เริ่มต้น 01/07/2544, สิ้นสุด 30/06/2549820,000.00136,520.00136,497.91ยุติโครงการ0.00ยุติโครงการ
8441401วิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาผลส้มร่วงในเขตที่ราบลุ่มภาคกลางด้านปรับปรุงพันธ์พืชประเสริฐ อนุพันธ์สอพ.

 1. เพื่อสำรวจและศึกษาระดับความรุนแรงของการร่วงของผลส้มก่อนอายุการเก็บเกี่ยว จากสวเกษตรกรในเขตจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีปัจจัยสภาพแวดล้อมและการปฏิบัติดูแลรักษาต่างกัน
  2. ทดสอบชุดเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาผลส้มร่วงก่อนอายุการเก็บเกี่ยวแบบบูรณาการ เพื่อให้ได้วิทยาการที่เหมาะสมในการฟื้นฟูความสมบูรณ์ของต้น ลดการร่วงของผล ผลผลิตทีคุณภาพและได้ผลตอบแทนคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ

-

เริ่มต้น 01/10/2544, สิ้นสุด 30/09/25453,450,000.001,246,067.00291,419.51ไม่ระบุ50,187.00สิ้นสุดโครงการ

อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลงานวิจัยเรื่องเต็ม

9450302ปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายตัดแต่งสารพันธุกรรมต้านทานหนอนเจาะสมอฝ้ายการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรเมธินี ศรีวัฒนากุลศวร.นครสวรรค์

  1. เพื่อโคลนยีนที่ควบคุมการสร้างผลึกโปรตีนสารพิษ (Bt toxin gene)
  2. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการฝากถ่ายยีนสู่ฝ้ายพันธุ์ของประเทศไทยอย่างน้อย 1 พันธุ์
  3. เพื่อพัฒนาพันธุ์พืชฝ้ายโดยใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม ให้ต้านทานต่อหนอนเจาะสมอฝ้าย มีผลผลิตไม่ต่ำกว่า 300 กก./ไร่ และมีคุณภาพเส้นใยที่ดีอย่างน้อย 1 พันธุ์

-

เริ่มต้น 01/10/2545, สิ้นสุด 31/10/25492,997,787.80655,829.28647,452.79ยุติโครงการ43,989.28ยุติโครงการ
10451001การจัดทำฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium Sw.) ที่มีการค้าในประเทศไทยด้านปรับปรุงพันธ์พืชจงวัฒนา พุ่มหิรัญสวส.

จัดทำฐานข้อมูลซื้อพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายที่มีการค้าในประเทศไทย เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์ พ.ศ. 2542

-

เริ่มต้น 01/10/2545, สิ้นสุด 31/03/25471,948,000.001,854,654.001,851,388.19ดี106,654.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2548

มีเล่มเต็มที่ คณะที่ปรึกษา

11451403การใช้ไส้เดือนฝอย Steinernema sp. Thai isolate ควบคุมแมลงศัตรูพืชการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรนุชนารถ ตั้งจิตสมคิดสอพ.

  1. เพื่อทดสอบวิธีการใช้ไส้เดือนฝอย (อัตราและจำนวนครั้ง) ให้เหมาะสมกับแมลงศัครูผักคะน้า กะหล่ำ และผักกาดขาวปลี รวมทั้งปัจจัยของสภาพแวกล้อมที่มีผลต่อไส้เดือนฝอยในขณะเข้าทำลายแมลงเป้าหมาย ต่อเนื่อง 3 ฤดูปลูก โดยเปรียบเทียบกับแมลงที่ปฏิบัติตามวิธีการของเกษตรกรและแปลงฉีดพ่นสารเคมี
  2. เพื่อทดสอบวิธีการใช้ไส้เดือนฝอย (อัตราและจำนวนครั้ง) ให้เหมาะสมกับหนอกระทู้ดาวเรือง รวมทั้งปัจจัยของสภาพแวกล้อมที่มีผลต่อไส้เดือนฝอยในขณะเข้าทำลายแมลงเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบกับแปลงที่ปฏิบัติตามวิธีการของเกษตรกรและแปลงฉีดพ่นสารเคมี
  3. เพื่อทดสอบวิธีการใช้ไส้เดือนฝอย (อัตราและจำนวนครั้ง) ให้เหมาะสมกับปลวกในสวนผลไม้ รวมทั้งปัจจัยของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อไส้เดือนฝอยในขณะเข้าทำลายแมลงเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบกับสารเคมีกำจัดปลวก
  4. เพื่อทดสอบวิธีการใช้ไส้เดือนฝอย (อัตราและจำนวนครั้ง) ให้เหมาะสมกับแมลงกะชอนในสนามหญ้า รวมทั้งปัจจัยของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อไส้เดือนฝอยในขณะเข้าทำลายแมลงเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบกับสารเคมี

-

เริ่มต้น 01/10/2545, สิ้นสุด 30/09/2547964,640.00651,432.00647,337.80ไม่ระบุ53,012.00สิ้นสุดโครงการ

มีเล่มเต็มที่ คณะที่ปรึกษา

12450104การวิจัยการผลิตมันฝรั่งในฤดูฝนการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรมาโนช ทองเจียมสชช.

เพื่อทดสอบระบบการบริหารการป้องกันกำจัดโรคใบไหม้ (late blight) และศัตรูมันฝรั่งรวมทั้งทดสอบพันธุ์มันฝรั่งแปรรูปที่เหมาะสมกับการปลูกในฤดูฝน (พฤษภาคม-สิงหาคม) เพื่อให้ได้เทคโนโลยีการผลิตเพื่อการแก้ปัญหาการขาดแคลนวัตุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

-

เริ่มต้น 01/06/2545, สิ้นสุด 31/12/25462,702,820.002,587,360.002,562,945.59ดี240,660.00สิ้นสุดโครงการ
13451901การรวบรวม ศึกษา และคัดเลือกพันธุ์กระชายดำด้านปรับปรุงพันธ์พืชเสริมสกุล พจนการุณศบป.เลย

  1. เพื่อรวบรวมและศึกษาพันธุ์กระชายดำ จำแนกพันธุ์โดยใช้ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และลักษณะพื้นฐานทางพันธุ์กรรม (ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ที่ได้จากเทคนิค AFLP) 
  2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกลุ่ม Flavonoids, Chalcones และ Chromenoid chalcone derivative ที่แตกต่างกันในแต่ละพันธุ์ที่รวบรวมศึกษา
  3. เพื่อศึกษาลักษณะการเจริญเติบโต การสะสมอาหาร ตลอดจนสารเคมีในรากเหง้าหรือหัวกระชายดำในสภาพพื้นที่ต่างๆ ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
  4. เพื่อคัดเลือกพันธ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับส่งเสริมเกษตรกรปลูกในแต่ละพื้นที่ของประเทศ

-

เริ่มต้น 01/10/2545, สิ้นสุด 30/09/2547690,000.00647,063.00646,984.45ไม่ระบุ47,063.00สิ้นสุดโครงการ

มีเล่มเต็มที่ คณะที่ปรึกษา

14471004การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหน้าวัวโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้านปรับปรุงพันธ์พืชดิเรก ตนพยอมสถานีทดลองพืชสวนห้างฉัตร

1. เพื่อศึกษาวิจัยหาสูตรอาหารที่เหมาะสมใช้เวลาน้อยในการขยายพพันธุ์หน้าวัว

2. เพื่อขยายพันุ์หน้าวัวพันธุ์ดีสนับสนุนแก่เกษตรกรได้อย่างเพียงพอ

3. ได้เทคโนโลยีการขยายพันธุ์หน้าวัว

-

เริ่มต้น 01/10/2547, สิ้นสุด 30/09/2549671,672.00644,910.35644,910.35ไม่ระบุ60,847.74สิ้นสุดโครงการ
15461404ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองฝักสดเพื่อการส่งออกด้านปรับปรุงพันธ์พืชศุภชัย แก้วมีชัย สมศักดิ์ ศรีสมบุญสอพ./สวร.

เพื่อพัฒนาการผลิตถั่วเหลืองฝักสดเพื่อการส่งออกให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดและได้ผลผลิตฝักมาตรฐานสูงขึ้น ลดต้นทุนการผลิตและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยความร่วมมือจากภาคเอกชน

เริ่มต้น 01/01/2546, สิ้นสุด 31/12/25471,712,134.001,633,490.001,619,960.08ดี200,506.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2547

มีเล่มเต็มที่ คณะที่ปรึกษา

164500202การวิจัยเทคโนโลยีเพิ่มคุณภาพและอนุรักษ์เอกลักษณ์ผ้าไหมไทยด้านปรับปรุงพันธ์พืชส่งรักษ์ เต็งรัตนประเสริฐศวม.ศรีสะเกษ

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการผลิตผ้าไหมทอด้วยเส้นไหมสาวมือชนิดต่างๆ และวิธีการทำลวดลายผ้าไหม ตลอดจนรวบรวมและอนุรักษ์ผ้าไหมในแต่ละท้องถิ่น

-

เริ่มต้น 01/10/2545, สิ้นสุด 30/09/2547950,000.00890,000.00877,503.93ไม่ระบุ46,525.00สิ้นสุดโครงการ
17462301เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมันด้านปรับปรุงพันธ์พืชวราวุธ ชูธรรมธัชสวพ.7

  1. เพื่อเร่งการวิจัยเทคโนโลยีผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อการควบคุมคุณภาพ
  2. เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพและตรงตามพันธุ์เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของไทย สำหรับใช้ในโครงการตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  3. ผลิตเมล็ดพันธุ์ (Geminated seeds) จำนวน 300,000 เมล็ด
  4. ต้นกล้าปาล์มน้ำมันอายุ 3-5 เดือน จำนวน 800,000 ต้น

-

เริ่มต้น 01/07/2546, สิ้นสุด 30/06/254812,935,000.0012,935,000.0012,930,367.66ดี0.00สิ้นสุดโครงการ

ผู้วิจัยไม่ขอรับค่าตอบแทน โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2548

กษ0909.7/163 ลว 1 มี.ค. 59 รอเล่มเต็ม

184600101วิจัยและพัฒนาเครื่องสับใบและไถกลบเศษซากอ้อยเพื่อใช้ไถกลบตอซังข้าวด้านปรับปรุงพันธ์พืชสุเทพ นุชสวาทศวข.ปราจีนบุรี

  1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ ด้านถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ถูกต้องและทันสมัน
  2. เพื่อสนับสนุนให้ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์บริการวิชาการฯ (สถานีทดลองข้าวเดิม) ได้นำเครื่องไถกลบตอซังข้าวไปใช้ประโยชน์ ในหน่วยงานและแนะนำเกษตรกรต่อไป
  3. เพื่อเป็นไปการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นของกรมวิชาการเกษตรให้แพร่หลายกว้างขวางเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรหรือผู้สนใจทั่วไป
  4. เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรทำนาโดยทั่วไป
  5. เพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดิบและลดมลภาวะทางอากาศและอุบัติเหตุจากการเผาฟาง

-

เริ่มต้น 01/01/2546, สิ้นสุด 31/12/25471,546,600.001,546,000.001,546,600.00ไม่ระบุ0.00สิ้นสุดโครงการ

ไม่พิจารณาให้ค่าตอบแทน/งบประมาณโครงการเป็นงบครุภัณฑ์

19461701แปรรูปผงไหมเป็นผลิตภัณฑ์สบู่ไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถด้านปรับปรุงพันธ์พืชประทีป มีศิลป์สวพ.1

เพื่อเป็นการเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตผงไหมและการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ให้สู่สาธารณชน และเป็นการเฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถครบ 72 พรรษา

-

เริ่มต้น 01/01/2546, สิ้นสุด 31/12/25473,384,000.003,384,000.003,383,993.81ไม่ระบุ0.00สิ้นสุดโครงการ

ไม่พิจารณาให้ค่าตอบแทน

20460105วิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกข้าวและเทคโนโลยีการผลิตข้าวในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ (ปีที่ 2)ด้านปรับปรุงพันธ์พืชสุรเวทย์ กฤษณะเศรณีสชช.

  1. เพื่อพัฒนาเครื่องหยอดหรือเครื่องหว่านข้าวแห้งที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 
  2. เพื่อสาธิตประสิตภาพการใช้เครื่องหยอดและเครื่องหว่านข้าวแห้งในแปลงเกษตรกรเขตทุ่งกุลาร้องไหเปรียบเทียบกับวิธีของเกษตรกร
  3. เพื่อเผยแพร่เครื่องหยอดและเครื่องหว่านข้าวแห้ง สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้อย่างแพร่หลายต่อไป  
  4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

-

เริ่มต้น 01/01/2546, สิ้นสุด 31/12/2547953,548.00945,771.001,092,670.82ดี50,069.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2547

มีเล่มเต็มที่ คณะที่ปรึกษา

21471002การวิจัยขยายพันธุ์หน้าวัวเพื่อสนับสนุนผู้ปลูกเลี้ยงด้านปรับปรุงพันธ์พืชดิเรก ตนพยอม ยิ่งคุณ อะทะวงษา(สถานีทดลองพืชสวนห้างฉัตร)เริ่มต้น 01/01/2547, สิ้นสุด 31/12/2547694,744.00667,334.00667,334.00ยุติโครงการ0.00ยุติโครงการ

ให้ยุติโครงการโดย อธก.

22460903ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านปรับปรุงพันธ์พืชยศพร จันทชุมศวร.เพชรบูรณ์เริ่มต้น 01/10/2546, สิ้นสุด 30/09/25472,500,000.002,498,500.001,521,231.00ไม่ระบุ0.00สิ้นสุดโครงการ

ไม่พิจารณาให้ค่าตอบแทน

23471601การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในห้องปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรศิริพันธ์ สุขมาก จินตนา ภู่มงกุฏชัยสปผ.เริ่มต้น 01/03/2547, สิ้นสุด 31/05/25494,990,900.003,804,500.003,804,500.00ดีมาก310,500.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2549

มีเล่มที่ ที่คณะที่ปรึกษา

24460701การพัฒนาและทดสอบเครื่องนวดข้าวเพื่อให้เหมาะสมสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองด้านปรับปรุงพันธ์พืชอนุสร เวชสิทธ์สวศ.เริ่มต้น 01/12/2546, สิ้นสุด 30/11/2547424,672.00416,477.20414,272.53ไม่ระบุ28,462.00สิ้นสุดโครงการ

มีเล่มที่ ที่คณะที่ปรึกษา

25462501การทดสอบส่งออกสับปะรดพันธุ์ตราดสีทองไปประเทศญี่ปุ่นในตู้ควบคุมอุณหภูมิการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรจิรากร โกศัยเสวีกรมวิชาการเกษตรเริ่มต้น 01/10/2546, สิ้นสุด 30/09/25471,160,000.001,135,000.00949,299.33ดี125,000.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2547

มีเล่มที่ ที่คณะที่ปรึกษา

26462503การทดสอบประสิทธิภาพชุดตรวจสอบสารแอฟลาทอกซินสำเร็จรูปเพื่อขยายผลการใช้งานสู่เกษตรกร และผู้ประกอบการส่งออกด้านปรับปรุงพันธ์พืชอมรา ชินภูติสวป.เริ่มต้น 01/12/2546, สิ้นสุด 30/11/25474,156,000.004,043,560.003,944,357.86ดี306,290.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2547

มีเล่มที่ ที่คณะที่ปรึกษา

27462502การยืดอายุการเก็บรักษาส้มโอหลังการเก็บเกี่ยวด้วยระบบควบคุมบรรยากาศในอุณหภูมิต่ำในเชิงการค้าด้านปรับปรุงพันธ์พืชกัญจนา พุทธสมัย รัตตา สุทธยาคม รัมม์พัน โกศลานันท์ สุภาษิต เสงี่ยมพงศ์ วรเดช ทองธรรมชาติสวป.เริ่มต้น 03/11/2546, สิ้นสุด 30/09/2547425,000.00220,293.00126,329.00ไม่ระบุ27,418.00สิ้นสุดโครงการ
28471405การจัดการความเสี่ยงแมลงวันผลไม้เพื่อการส่งออกมังคุด ลำไย และหมากไปไต้หวันการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรอุดร อุณหวุฒิ รัชฎา อินทรกำแหงสอพ.เริ่มต้น 01/10/2547, สิ้นสุด 30/09/2548423,540.00423,540.00420,890.35ดี32,137.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2548

มีเล่มที่ ที่คณะที่ปรึกษา

29472504การผลิตวัสดุกันกระแทกจากผงไม้และยางธรรมชาติด้านปรับปรุงพันธ์พืชจิรากร โกศัยเสวีกรมวิชาการเกษตรเริ่มต้น 01/04/2547, สิ้นสุด 31/12/254752,000.0052,000.0049,436.38ดี4,300.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2547

มีเล่มที่ ที่คณะที่ปรึกษา

30470106วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูสับปะรดเพื่อแก้ปัญหาโรคเหี่ยวการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรเกลียวพันธ์ สุวรรณรักษ์สชช.เริ่มต้น 01/07/2547, สิ้นสุด 28/02/25501,184,900.001,184,900.001,181,340.12ดีมาก121,985.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2549

มีเล่มที่ ที่คณะที่ปรึกษา

31471406การป้องกันกำจัดด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นในทุเรียนการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรเกรียงไกร จำเริญมาสอพ.เริ่มต้น 01/10/2547, สิ้นสุด 30/09/2548750,080.00741,763.00721,277.25ดีมาก57,795.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2548

มีเล่มที่ ที่คณะที่ปรึกษา

32482506การผลิตชุดตรวจสอบสารแอฟลาทอกซินสำเร็จรูปเชิงพาณิชย์ด้านปรับปรุงพันธ์พืชอมรา ชินภูติสวป.

0

เริ่มต้น 01/09/2548, สิ้นสุด 29/12/25491,500,000.001,500,000.001,491,585.36ดีมาก84,330.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2549

มีเล่มที่ ที่คณะที่ปรึกษา

33481602การใช้วัสดุอินทรีย์เหลือใช้ในท้องถิ่น ปุ๋ยเคมี และสารปรับปรุงดินเพื่อผลิตมะขามเปรี้ยวด้านปรับปรุงพันธ์พืชชูศักดิ์ สัจจพงษ์สปผ.เริ่มต้น 03/01/2548, สิ้นสุด 01/12/2549400,000.00400,000.00399,980.40ยุติโครงการ0.00ยุติโครงการ

เป็นการเสนอผลงานปีเดียว

มีเล่มที่ ที่คณะที่ปรึกษา

34471407การควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าว Brontispa longissima (Coleoptera : Chrysomelidae) แบบชีววิธีการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรเฉลิม สินธุเสกสอพ.

วัตถุประสงค์ระยะยาว

เริ่มต้น 01/11/2547, สิ้นสุด 30/11/25491,989,000.001,979,055.001,931,265.56ดี89,505.00สิ้นสุดโครงการ

มีเล่มที่ ที่คณะที่ปรึกษา

35471003การแก้ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนจากผลกระทบของการใช้สารเคมีเกินความจำเป็นในการทำสวนส้มในแหล่งปลูกอำเภอฝาง แม่อาย และ ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรวิทย์ นามเรืองศรีสวส.เริ่มต้น 03/05/2547, สิ้นสุด 30/09/25481,625,000.001,597,098.001,591,069.70ดี106,148.00สิ้นสุดโครงการ

มีเล่มที่ ที่คณะที่ปรึกษา

36482505ศักยภาพการเป็นแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญและการระบาดของด้วงดำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรวันทนา ศรีรัตนศักดิ์สวป.

เพื่อให้ทราบพื้นที่การระบาดด้วงดำ สภาพนาข้าวและสภาพภูมิอากาศที่เหมาะต่อการระบาดของด้วงดำและได้ข้อมูลสำหรับเป็นแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดความเสียหายของผลผลิตข้าว

เริ่มต้น 01/04/2548, สิ้นสุด 31/01/2550360,000.00351,324.74351,245.74ดี25,405.74สิ้นสุดโครงการ
37480904การจัดการด้วงหนวดยาวอ้อยการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรณัฐกฤต พิทักษ์สวร.

เพื่อควบคุมด้วงหนวดยาวอ้อยให้อยู่ในระดับต่ำโดยการใช้เชื้อราsp. ใช้วิธีกลและการใช้สารเคมี ซึ่งทำให้การการทำลายในอ้อยตอน้อยกว่า 24% กอ และในอ้อยปลูกน้อยกว่า 10 %กอ ทำให้ผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้น 20 % และทำให้สภาพแวดล้อมยั่งยืน

เริ่มต้น 03/01/2548, สิ้นสุด 28/02/2549891,959.00873,634.00868,967.11ไม่ระบุ41,892.00สิ้นสุดโครงการ
38480905แปลงทดสอบการปลูกปาล์มน้ำมันในเชิงการค้าในไร่เกษตรกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านปรับปรุงพันธ์พืชอุดม คำชาศวป. หนองคาย

1. ทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งในด้านระบบการจัดการสวนและพันธุ์ปาล์มน้ำมันในไร่เกษตรกร พื้นที่ 8 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2. ศึกษาการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของปาล์มน้ำมัน โดยเฉพาะปริมาณและคุณภาพน้ำมันที่ผลิตได้ ในสภาพการปลูกปาล์มน้ำมันในไร่นาของเกษตรกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3. เป็นแปลงสาธิตในพื้นที่ที่จะมีการขยายพื้นที่ปลูกตามแผนที่ที่เหมาะสมในการปลูกปาล์มน้ำมัน

เริ่มต้น 03/10/2548, สิ้นสุด 30/09/25522,697,600.002,217,056.002,206,721.75ดี179,856.00สิ้นสุดโครงการ
39480906การผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อรองรับการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านปรับปรุงพันธ์พืชสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อุดม คำชาศวป.หนองคาย

เพื่อผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า พันธุ์สุรษฎร์ธานี2 ที่มีคุณภาพดีและตรงตามพันธุ์อายุ 10-12 เดือนขึ้นไป จำนวนอย่างน้อย 800,000 ต้น ให้มีความพร้อมปลูกในฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2549

เริ่มต้น 03/10/2548, สิ้นสุด 29/09/2549เริ่มต้น 02/10/2549, สิ้นสุด 31/07/255224,170,000.0024,170,000.0024,015,056.70ดีมาก1,963,500.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2551

40481408โครงการจัดการข้าววัชพืชในนาหว่านน้ำตม (ยุติโครงการ)ด้านปรับปรุงพันธ์พืชคมสัน นครศรีสอพ.

1. ให้ได้เทคนิคการเร่งการงอกของข้าววัชพืชด้วยสารเคมี เช่น CaO(calcium peroxide) เร่งการงอกของเมล็ดข้าววัชพืชในภสภาพต่างๆ สำหรับการกำจัดและทำลายต่อไป 2. ให้ได้เทคนิคในการเตรียมแปลงเพื่อลดเมล็ดข้าววัชพืชในดินหรือประชากรของวัชพืช โดยการวิจัย 2.1 การเตรียมแปลงปกติ โดยไถดะ ไถแปร คราดและทำเทือก หลังการเก็บเกี่ยมข้าว 1,2,3 และ4 สัปดาห์ เพื่อให้เมล็ดข้าววัชพืชที่พ้นระยะการพักตัวที่อยู่บนดินและใต้ผิวดินงอกและถูกทำลายก่อนหว่านข้าวแบบหว่านนาตม 2.2 ทำการย่ำตอซัง หลังการเก็บเกี่ยวข้าว 1,2,3 และ 4 สัปดาห์ เพื่อให้เมล็ดข้าววัชพืชที่ร่วงหล่นบนดินพ้นระยะพักตัวงอก และถูกทำลายโดยการย่ำตอซังจะช่วยกำจัดข้าววัชพืชที่งอกได้ก่อนที่จะทำการหว่านข้าว 2.3 การเตรียมแปลง ไถดะ ไถแปร คราดและทำเทือก หลังการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ข้าววัชพืชงอก แล้วปล่อยน้ำขังนาระดับ 5-10 ซม. นาน 3, 5 วัน ก่อนการหว่านข้าว เพื่อให้น้ำกำจัดวัชพืชที่งอกใหม่ 2.4 การเตรียมแปลงโดยการเว้นระยะเวลาหลังการเก็บเกี่ยวข้าว 1,2,3 และ 4 สัปดาห์ ปล่อยน้ำเข้านาแล้วระบายออก กระตุ้นการงอกของเมล็ดข้าววัชพืชที่ร่วงหล่นจากฤดูที่ผ่านมา และชักนำให้ข้าววัชพืชงอก แล้วกำจัดโดยวิธีการเตรียมดินปกติ 3. ให้ได้ชนิดของสารกำจัดวัชพืชควบคุมข้าววัชพืชอย่างน้อย 2 ชนิด 3.1 ประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืชที่ใช้ในนาข้าวแบบทำลายวัชพืชก่อนหว่านข้าว 3.2 ให้ได้เทคโนโลยีแบบสำเร็จรูปหรือในรูปแบบ package เป็นตำรับ หรือำรับที่ใช้ได้ง่ายประหยัด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการลดการทำลายของข้าววัชพืชก่อนหว่านข้าว ร่วมกับการเตรียมดินและการจัดการน้ำ

เริ่มต้น 03/10/2548, สิ้นสุด 30/09/25513,050,620.00772,595.00689,374.80ยุติโครงการ0.00ยุติโครงการ
41481702วิจัยการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งในประเทศเพื่อการค้าการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรสุวรรณ หาญวิริยะพันธุ์ (มอบหมาย)ศบป. เชียงใหม่

1. เพื่อผลิตหัวมันฝรั่งพันธุ์แอตแลนติกในประเทศเป็นการค้า 2. เพื่อลดความเสี่ยงจากศัตรูพืชที่สำคัญอาจติดมากับหัวพันุ์นำเข้า 3. เพื่อลดต้นทุนค่าหัวพันธุ์มันฝรั่งของเกษตรกร 4. เพื่อให้เกษตรกรมีหัวพันธุ์มันฝรั่งปลูกได้ตรงตามฤดู

เริ่มต้น 02/05/2548, สิ้นสุด 31/12/25509,560,000.008,693,500.008,315,169.10ไม่ระบุ0.00สิ้นสุดโครงการ

ไม่พิจารณาให้ค่าตอบแทน

42481005การพัฒนาระบบการจัดการการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตลำไยด้านปรับปรุงพันธ์พืชวิทย์ นามเรืองศรีสวส.

พัฒนาระบการจัดการการผลิตเพื่อพิ่มผลผลิตลำไยคุณภาพในแปลงเกษตรกร จังหวัดลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย และจันทบุรี

เริ่มต้น 03/10/2548, สิ้นสุด 01/03/25502,700,280.002,679,095.602,669,634.15ดี190,659.60สิ้นสุดโครงการ
43492507การศึกษาบรรจุภัณฑ์เคลือบด้วยสารซัลเฟอร์ไดออกไซไซด์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาลำไยสดการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรบุษรา จันทร์แก้วมณีสวป.

1. เพื่อศึกษาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับลำไยสดที่เคลือบด้วยสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์

2. เพื่อศึกษาปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างที่พบในลำไยสดจากการใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษเคลือบซัลเฟอร์ไดออกไซด์

3. เพื่อศึกษาปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างที่พบในลำไยสดในบรรจุภัณฑ์สุดท้อายชนิดต่างๆตลอดระยะเวลาการขนส่งจนถึงผู้บริโภค

เริ่มต้น 03/04/2549, สิ้นสุด 30/09/2551เริ่มต้น 01/10/2551, สิ้นสุด 31/03/25511,473,360.001,383,086.001,378,110.34ปานกลาง70,416.00สิ้นสุดโครงการ
44492508การพัฒนาชุดตรวจสอบสารแอฟลาทอกซินเอ็ม 1 ในน้ำนมด้านปรับปรุงพันธ์พืชอมรา ชินภูติสวป.

1. เพื่อทำการผลิตแอนติซีรั่มต่อสารแอฟลาทอกซิน Mสำหรับนำมาใช้ในการเคลือบหลุมทดสอบสำหรับตรวจจับสารแอฟลาทอกซิน Mในน้ำนม 2. เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจสารแอฟลาทอกซิน Mในน้ำนมโดยวิธี ELISA 3. พัฒนาวิธีการตรวจเป็นชุดตรวจสอบสำเร็จรูปสำหรับใช้ในภาคสนาม

เริ่มต้น 01/09/2549, สิ้นสุด 29/06/25501,000,000.00991,392.20982,666.68ดี65,320.20สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2550

45481007การป้องกันกำจัดโรคภายหลังการเก็บเกี่ยวและอาการเปลือกผลแห้งสีน้ำตาลของผลลิ้นจี่ด้วยเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์และการเคลือบด้วยสารไคโตซานการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรสุรชาติ คูอาริยะกุลศวส. เชียงราย

เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์isolate 4533 กับสารไคโตซานในการป้องกันกำจัดโรคภายหลังการเก็บเกี่ยวและอาการเปลือผลแห้งสีน้ำตาลของผลลิ้นจี่

เริ่มต้น 01/11/2548, สิ้นสุด 31/10/2549168,765.00166,877.20136,569.20ปานกลาง5,977.20สิ้นสุดโครงการ
46481409ศึกษาลักษณะประจำพันธุ์และความต้านทานต่อโรคกรีนนิ่ง ทริสเตซ่า และรากเน่าโคนเน่าและแมลงเพลี้ยไก่แจ้ส้มของพันธุ์เขียวดำเนินการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรไมตรี พรหมมินทร์ วุฒิศักดิ์ บุตรธนูสอพ.

เพื่อศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และพันธุกรรมของส้มพันธุ์เขียวดำเนิน ความทานต่อโรคกรีนนิ่ง ทริสเทซ่า และรากเน่าโคนเน่า และความสัมพันธ์ของแมลงพาหะเพลี้ยไก่แจ้ส้ม กับพันธุ์ส้มเขียวดำเนิน และการเกิดโรคกรีนนิ่ง

เริ่มต้น 01/11/2548, สิ้นสุด 01/03/25501,086,600.001,077,138.001,037,611.11ดี41,718.00สิ้นสุดโครงการ
47481410การนำร่องการส่งออกส้มโอปลอดโรคแคงเคอร์ไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์การนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรจุมพล สาระนาคสอพ.

หารูปแบบการตรวจรับรองสวนส้มโอและผลิตปลอดโรคแคงเคอร์เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบการนำเข้าพืชตระกูลส้มของสหภาพยุโรป

เริ่มต้น 01/11/2548, สิ้นสุด 30/03/25502,217,340.002,182,868.752,140,288.53ดีมาก210,503.75สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2549

48481411การพัฒนาโรงงานต้นแบบและเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงในเชิงพาณิชย์การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรนุชนารถ ตั้งจิตสมคิดสอพ.

1. เพื่อวิจัยและพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย (spp. Thai isolate) ให้เป็นเทคโนโลยีการผลิตในเชิงพาณิชย์ ที่มีกำลังการผลิตอย่างน้อย 60,000 ล้านตัวหรือ 12,000 ซองต่อเดือน (1 ซอง บรรจุ 5 ล้านตัว) และมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เก็บรักษานานอย่างน้อย 60 - 90 วัน ในสภาพอุณฆภูมิตั้งแต่ 20-35 ซ 2. เพื่อพัฒนาเป็นโรงงานผลิตชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยขนาดย่อมระดับ SMEs ที่มีพื้นที่การผลิต 100-120 ตร.ม. แสดงงบลงทุน วัสดุ-อุปกรณ์ ต้นทุนการผลิต แรงงาน กำลังการผลิตและผลตอบแทนที่ได้รับต่อเดือน เป็นต้นแบบโรงงานสำเร็จรูปที่ใช้งานได้อย่างทีประสิทธิภาพ 3. เพื่อถ่ายทอดสู่เอกชนรับไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายเป็นการค้า อย่างน้อย 1 ราย

เริ่มต้น 01/11/2548, สิ้นสุด 31/10/2549เริ่มต้น 01/11/2549, สิ้นสุด 30/04/2550920,236.00915,198.00913,749.50ดีมาก40,198.00สิ้นสุดโครงการ

ขยายระยะเวลา 3 ครั้ง 1. ม.ค.50 2 เม.ย.50 3. ก.ค.50

49481006การวิจัยและพัฒนาการใช้สารชีวภาพเพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของแมลงดำหนามทำลายมะพร้าวและปาล์มน้ำมันการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรสุชาติ วิจิตรานนท์สวส.

เพื่อการฟื้นฟูกระบวนการผลิตมะพร้าว ตามหลักการบริหารหารจัดการแมลงดำหนามมะพร้าว โดยวิธีผสมผสาน เน้นการป้องกันกำจัดแบบชีววิธี การกำจัดโดย Bt., Beavaria หรือsp. การศึกษาสารล่อเพศแมลง (insect Pheromone) เพื่อใฟ้ลดการใช้สารเคมีสังเคราะห์และเพิ่มศัตรูธรรมชาติในสวนเพื่อควบคุมกันเองตามธรรมชาติ และวิธอื่นๆ ที่ไม่ใช้สารฆ่าแมลงสังเคราะห์ ได้แก่ 1. ทดสอบประสิทธิภาพ Bt., Beavaria และsp. ในการป้องกันกำจัดแมลงดำหนาม (J.elek and N.Beverridge. 1999, Dancer, D.N. and S.Varlez. 1992 และ N.Beverridge and J.elek, 1999) 2. ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือพ่นสารแรงดันสูงกับสารชีวภัณฑ์ และสารอื่นๆ 3. ทดสอบประสิทธิภาพในการดึงดูดแมลงดำหนามโดยใช้แสงไฟสีต่างๆ 4. การศึกษาล่อเพศแมลงเพื่อใช้ในการดึงดูดแมลงดำหนามจากแมลงที่มีชีวิตและสารล่อเพศสังเคราะห์ของกลุ่มด้วงต่างๆ (Golub, M.A. and I. Weatherston 1984)

เริ่มต้น 01/08/2548, สิ้นสุด 31/03/2549เริ่มต้น 01/03/2549, สิ้นสุด 29/09/2549971,080.00945,708.00911,261.30ปานกลาง59,540.00สิ้นสุดโครงการ
504900102โครงการประเมินคุณค่าทางโภชนาการในข้าวต่างสีด้านปรับปรุงพันธ์พืชอาทิตย์ กุคำอูศวข. พิษณุโลก

เพื่อประเมินคุณค่าทางโภชนาการในข้าวต่างสี สำหรับเป็นข้อมูลพิจารณาคัดเลือกเพื่อพัฒนาเป็นพันธุ์ต่อไป

เริ่มต้น 01/03/2549, สิ้นสุด 29/12/2549เริ่มต้น 01/01/2550, สิ้นสุด 30/04/2550623,010.00599,113.92577,631.52ดี67,559.92สิ้นสุดโครงการ
51491412การผลิต GLIFT kits เพื่อวินิจฉัยโรคไวรัสและแบคทีเรียของพืชเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ด้านปรับปรุงพันธ์พืชสุรภี กีรติยะอังกูรสอพ.

1. เพื่อพัฒนาปรับใช้วิธีการ GLFT ในการผลิตชุดตรวจสอบเชื้อไวรัส 12 ชนิด และแบคทีเรีย 1 ชนิด ของพืช 7 ชนิด 2. เพื่อนำมาใช้สบับสนุนการวิจัยในโครงการเร่งด่วนของพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ มันฝรั่ง กระเจี๊ยบเขียว สับปะรด ถั่วเหลือง พืชตระกูลแตงและหัวพันธุ์ไม้ดอกนำเข้า 3. เพื่อให้มีชุดตรวจสอบของไวรัสและแบคทีเรีย ทั้ง 13 ชนิด ที่สามารถให้เป็นบริการทางวิชาการของสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชที่รับผิดชอบอยู่ รวมทั้งผลิตเป็นเชิงพาณิชย์ จำหน่ายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเอกชน เป็นมูลค่าเงินที่จะกลับคืนมายังกองทุนได้บางส่วนสำหรับชุดตรวจสอบกล้วยไม้ มันฝรั่ง และเมล็ดพันธุ์พืชผักส่งออก (เชื้อCMV) ในปริมาณ 5,000 ตลับ ในรูป GLIFT KIt 4. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดตรวจสอบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเพื่อนำไปผลิตเป็นเชิงพาณิชย์และใช้เอง

เริ่มต้น 01/03/2549, สิ้นสุด 28/09/2550696,500.00696,500.00674,909.66ดีมาก42,250.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2550

52491413การตรวจหา PVY strains และการประเมินความเสียหายของผลผลิตมันฝรั่งจากเชื้อ PVY ในประเทศไทยด้านปรับปรุงพันธ์พืชสุรภี กีรติยะอังกูรสอพ.

1. เพื่อทราบและรวบรวมข้อมูลสายพันธุ์ของเชื้อ PVY ในประเทศ 2. เพื่อประเมินความเสียหายของผลผลิตมันฝรั่งจากการเข้าทำลายของเชื้อ PVY ในสภาพแปลงปลูกในประเทศไทย

เริ่มต้น 02/10/2549, สิ้นสุด 30/04/25511,235,900.001,188,783.571,072,361.22ดีมาก53,783.57สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2551

53491414สถานการณ์โณค Powdery Scab ในแปลงปลูกมันฝรั่งเพื่อกำหนดเงื่อนไขนำเข้าการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรจุมพล สาระนาคสอพ.

ติดตามการเกิดโรคและการระบาดของโรคในแปลงปลูกที่มีการนำเข้าหัวพันธุ์ตามที่กำหนดเงื่อนไข

เริ่มต้น 01/03/2549, สิ้นสุด 28/02/2550636,310.00445,157.00421,975.14พอใช้45,157.00สิ้นสุดโครงการ
54492509ศึกษาการแพร่กระจายปริมาณและการป้องกันกำจัดด้วงพบใหม่ทำลายข้าวในโรงเก็บการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรพรทิพย์ วิสารทานนท์สวป.

1. เพื่อทราบการแพร่กระจายตัวของด้วงชนิดใหม่

2. เพื่อหามาตรการการจัดการข้าวหลังการเก็บเกี่ยวให้ปลอดภัยจากการเข้าทำลายของด้วงชนิดใหม่ และแมลงชนิดอื่นๆ และปลอดจากสารเคมี

เริ่มต้น 03/04/2549, สิ้นสุด 29/06/2550436,640.00432,890.00431,356.50ดี33,750.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2550

55492001การวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาการผลิตข้าวเฉพาะพื้นที่ด้านปรับปรุงพันธ์พืชสุกิจ รัตนศรีวงษ์ศบป.ร้อยเอ็ด

1. เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และขยายโอกาสในการผลิตพืชระดับฟาร์ม 2. เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาสในการผลิตข้าวของเกษตรกร

เริ่มต้น 03/07/2549, สิ้นสุด 31/12/2551645,000.00632,810.00632,810.00ปานกลาง48,760.00สิ้นสุดโครงการ
56490702การศึกษาระบบการให้น้ำที่เหมาะสมสำหรับสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านปรับปรุงพันธ์พืชวันชัย คุปวานิชพงษ์สวศ.

เพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการให้น้ำปาล์มน้ำมันในระยะการเพาะชำต้นกล้าและในระยะการปลูกในแปลง สำหรับเป็นแนวทางในการจัดการน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งในเขตพื้นที่ฝนชุกและเขตฝนน้อย

เริ่มต้น 01/07/2551, สิ้นสุด 30/06/2551เริ่มต้น 01/09/2551, สิ้นสุด 31/12/25511,973,200.001,909,510.002,101,376.36พอใช้148,610.00สิ้นสุดโครงการ
57491415ศึกษาประสิทธิภาพของ ULEM เพื่อการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูกล้วยไม้บางชนิดการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรดำรง เวชกิจสอพ.

1. เพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นทางด้านกายภาพ (physical measurement) ของ ULEM 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ ULEM ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชบางชนิดด้วยสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสารสกัดจากธรรมชาติ

เริ่มต้น 03/07/2549, สิ้นสุด 30/06/2551เริ่มต้น 01/07/2551, สิ้นสุด 30/09/2551341,000.00329,149.75324,318.65ดี36,249.75สิ้นสุดโครงการ
58490703การพัฒนาเครื่องอบแห้งลำไยทั้งเปลือกระดับเกษตรกรด้านปรับปรุงพันธ์พืชสนอง อมฤกษ์ศปว.เชียงใหม่

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องอบแห้งลำไยแบบกระบะขนาด 2 ตัน สามารถสลับทิศทางลมได้ โดยใช้ความร้อนจากหม้อน้ำในการอบแห้งลำไยทั้งเปลือก 2. เพื่อออกแบบห้องลมร้อน โดยติดตั้งเข้ากับเตาอบลำไยแบบกระบะ 3. เพื่อนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการอบแห้ง 4. เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดการเน่าเสียของผลผลิต ได้ลำไยอบแห้งที่มีคุณภาพ 5. เพื่อเปรียบเทียบและประเมินผลทางด้านคุณภาพ และต้นทุนการผลิตของเครื่องดังกล่าวโดยใช้วิธีของเกษตรกรเป็นตัวเปรียบเทียบ 6. เพื่อศึกษาวิธีการบรรจุ (packaging) วิธีการเก็บรักษา และอายุการเก็บรักษาที่เหมาะสมสำหรับลำไยอบแห้งทั้งระบบ

เริ่มต้น 03/07/2549, สิ้นสุด 30/11/2550520,400.00520,400.00519,927.87ดีมาก28,010.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2550

59490907การผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อสนับสนุนโครงการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อทดแทนพลังงานด้านปรับปรุงพันธ์พืชวราวุธ ชูธรรมธัชศวป.สุราษฎร์ธานี

1. เร่งรัดการวิจัยเทคโนโลยีผลิดเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อการควบคุมคุณภาพแบบครบวงจร เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมันทีทมีคุณภาพและตรงตามพันธุ์เหมาะสมกับสภาพแวกล้อมของไท เพื่อให้ได้ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นการขยายผลงานวิจัยการปรัลปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันมาเผยแพร่สู่เกษ๖รกรได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ให้สอดคล้องต่อความต้องการของเกษตรกร 2. ขยายผลงานวิจัยสู่เกษตรกรโดยการผลิตเมล็ดพันธุ์ (Germinated seeds) จำนวน 2,000,000 เมล็ด และต้นกล้าปาล์มน้ำมันอายุ 3-5 เดือน จำนวน 1,000,000 ต้น

เริ่มต้น 03/07/2549, สิ้นสุด 30/06/255240,000,000.008,340,152.358,210,510.65ดีมาก221,152.35สิ้นสุดโครงการ
60501416วิจัยพัฒนาวิธีกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันผลไม้ในผลพริกหวานเพื่อส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรอุดร อุณหวุฒิสอพ.

0

0

เริ่มต้น 02/04/2550, สิ้นสุด 30/09/25532,680,840.001,427,736.001,427,596.14ดี159,336.00สิ้นสุดโครงการ
61501417การจัดการโรคจุดดำของส้มโอพันธุ์ทองดีเพื่อการส่งออกการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรศรีสุรางค์ ลิขิตเอกราชสอพ.

0

0

เริ่มต้น 01/08/2550, สิ้นสุด 31/07/2551820,700.00814,624.00809,188.15ดี54,679.00สิ้นสุดโครงการ
62500908ควบคุมโรคใบไหม้แผลใหญ่ในข้าวโพดหวานโดยการใช้สารป้องกันกำจัดโรคการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรวิไลวรรณ พรหมคำศวร.ชัยนาท

0

0

เริ่มต้น 02/07/2550, สิ้นสุด 30/09/2551เริ่มต้น 01/10/2551, สิ้นสุด 31/12/2551765,800.00760,083.00759,288.49ดีมาก43,233.00สิ้นสุดโครงการ
63501418การติดตามเฝ้าระวังการระบาดและการจัดการจอกหูหนูยักษ์ (D.S. Mitchell) ศัตรูพืชกักกันของประเทศไทยการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรจันทร์เพ็ญ ประคองวงศ์สอพ.

0

0

เริ่มต้น 01/09/2550, สิ้นสุด 31/10/2551370,180.00360,762.14360,762.14ดี31,041.14สิ้นสุดโครงการ
64501419การพัฒนาเครื่องมือและเทคนิคการแยกไส้เดือนฝอยศัตรูพืชที่ติดมากับพืชนำเข้าและส่งออกด้านปรับปรุงพันธ์พืชนุชนารถ ตั้งจิตสมคิดสอพ.

0

0

เริ่มต้น 01/06/2550, สิ้นสุด 30/09/2552เริ่มต้น 01/06/2550, สิ้นสุด 30/05/2551เริ่มต้น 02/06/2551, สิ้นสุด 30/09/2552390,060.00388,631.00384,854.65ดีมาก37,631.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2551

65502510การแก้ปัญหาการปนเปื้อนของสารแอฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลักส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรอมรา ชินภูติสวป.

0

0

เริ่มต้น 01/08/2550, สิ้นสุด 28/11/2551794,400.00794,400.00774,956.79ดีมาก38,030.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2551

66500107การทดสอบปลูกปาล์มน้ำมันลูกผสม สุราษฎร์ธานี 2 ให้เกษตรกรปลูกภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านปรับปรุงพันธ์พืชสมเจตน์ ประทุมมินทร์สชช.

0

0

เริ่มต้น 01/10/2550, สิ้นสุด 30/09/2552เริ่มต้น 01/10/2552, สิ้นสุด 31/12/25562,391,240.002,355,420.001,849,926.60พอใช้83,580.00สิ้นสุดโครงการ

ขอขยายระยะเวลา ม.ค.54- ธ.ค.56 เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา

กษ0901.8 ลว.12 พ.ย.55 สำนักที่ปรึกษา

67502101การทดสอบระบบการผลิตพืชผักให้ปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์เพื่อการส่งออกการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรอรัญญา ภู่วิไลสวพ.5

0

0

เริ่มต้น 01/10/2550, สิ้นสุด 30/09/2552828,710.00799,068.75783,860.60ดี50,775.75สิ้นสุดโครงการ
68501008การจัดการสวนกาแฟที่มีอายุมากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟโรบัสต้าด้านปรับปรุงพันธ์พืชสุรีรัตน์ ปัญญาโตนะศวส.ชุมพร

0

0

เริ่มต้น 01/10/2550, สิ้นสุด 30/09/2552เริ่มต้น 01/10/2552, สิ้นสุด 31/03/2553เริ่มต้น 01/04/2553, สิ้นสุด 30/06/2553489,000.00489,001.00488,689.00ดีมาก17,720.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2552 (ขอขยายเวลาครั้งที่ พร้อมขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 162,500 บาท)

69501420เทคโนโลยีการจัดการควบคุมหนอนใยผักและหนอนกระทู้หอมในพืชตระกูลกะหล่ำการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรพรรณเพ็ญ ชโยภาสสอพ.

0

0

เริ่มต้น 03/12/2550, สิ้นสุด 29/05/2552เริ่มต้น 01/06/2552, สิ้นสุด 26/02/25531,268,780.001,261,073.001,221,067.93ดี69,360.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2552

70512002ทดสอบเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชเพื่อแก้ปัญหาโรครากปมพริกที่เกิดจากไส้เดือนฝอยในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรสรศักดิ์ มณีขาวสวพ.4

0

0

เริ่มต้น 03/03/2551, สิ้นสุด 30/09/2552เริ่มต้น 01/10/2552, สิ้นสุด 31/03/25531,289,520.001,289,520.001,288,833.74ดีมาก103,005.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2552

71510704เครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตเมล็ด มะคาเดเมียระดับอุตสาหกรรมด้านปรับปรุงพันธ์พืชสนอง อมฤกษ์ศปว. สวพ.1

0

0

เริ่มต้น 02/06/2551, สิ้นสุด 31/03/2553735,680.00735,680.00735,680.00ดี57,352.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2553

72511421การขยายผลระบบการตรวจรับรองการผลิตส้มโอเพื่อการส่งออกไปสหภาพยุโรปการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรอรพรรณ วิเศษสังข์.สอพ

0

0

เริ่มต้น 02/06/2551, สิ้นสุด 31/12/25522,500,000.002,452,793.522,249,196.89ดี237,293.52สิ้นสุดโครงการ
73521422โครงการเทคโนโลยีการจัดการหนอนหัวดำมะพร้าวWalker (Lepidoptera : Oecophoridae)การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรพัชรีวรรณ จงจิตเมตต์สอพ.อัมพร วิโนทัย

0

0

เริ่มต้น 01/04/2552, สิ้นสุด 31/03/2554เริ่มต้น 01/04/2554, สิ้นสุด 30/12/25541,668,000.001,578,775.001,468,281.15ปานกลาง75,680.00สิ้นสุดโครงการ

1. อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลงานวิจัยเรื่องเต็ม (ทวงแล้ว 3 ครั้ง) 2. ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ (กษ0910.3/75 ลว.มีค.61)

กษ.0910.3/75 ลว 31มี.ค.61 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อเข้าร่วมโครงการ(รออนุมัติ)

74530705การออกแบบและพัฒนาเครื่องกะเทาะและเครื่องคัดขนาดมะคาเดเมียแบบใช้แรงคนด้านปรับปรุงพันธ์พืชสนอง อมฤกษ์ศวศ.เชียงใหม่

0

0

เริ่มต้น 01/02/2553, สิ้นสุด 31/01/2554291,900.00291,900.00291,899.01ดีมาก22,585.00สิ้นสุดโครงการ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2553

กษ0901.8 ลว.12 พ.ย.55 สำนักที่ปรึกษา

75532511การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อ E. coli โดยใช้ NIR Spectroscopy ในพืชผักส่งออกการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรจารุวรรณ บางแวกสวป.

1. เพื่อนำเอาเทคนิค NIR Spectroscopy ไปใช้ในการตรวจประเมินเชื้อ E. coli และในโรงงานคัดบรรจุผักส่งออก 2. เพื่อเป็นข้อมูลในการนำเทคนิค NIR Spectroscopy ไปใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพอื่นๆ ที่มีปริมาณน้อยต่อไป

เริ่มต้น 01/06/2553, สิ้นสุด 30/11/2554897,200.00828,220.00800,579.26พอใช้0.00สิ้นสุดโครงการ

ไม่อนุมัติค่าตอบแทน กษ0901.8 ลว.12 พ.ย.55 สำนักที่ปรึกษา

76530706เครื่องวัดความชื้นเนื้อลำไยอบแห้งด้านปรับปรุงพันธ์พืชชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์สวศ.

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและควบคุมภาพลำไยเนื้ออบแห้ง และการเพิ่มประสิทธิภาพในการอบแห้ง วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยแบ่งออกได้เป็น 1. การศึกษา ทดสอบและพัฒนาเครื่องวัดความชื้นลำไยเนื้ออบแห้ง 2. การทดสอบและพัฒนาวิธีการใช้เครื่องวัดความชื้นลำไยอบแห้ง

เริ่มต้น 01/02/2553, สิ้นสุด 31/01/2554508,200.00500,982.00500,893.87ปานกลาง28,872.00สิ้นสุดโครงการ

มีบทคัดย่อ

77530909โครงการวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อสนับสนุนโครงการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อทดแทนพลังงานด้านปรับปรุงพันธ์พืชวิรัตน์ ธรรมบำรุงศวป. สุราษฎร์ธานี

1. พัฒนาและขยายผลงานวิจัยสู่เกษตรกรโดยการผลิตเมล็ดงอก (Germinated seeds) จำนวน 2,000,000 เมล็ด และต้นกล้าปาล์มน้ำมันอายุ 3-5 เดือน จำนวน 1,000,000 ต้น สู่เกา๖รกรและแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน 2. เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่ม่คุณภาพและตรงตามพันธุ์เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของไทย สนับสนุนโครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อทดแทนพลังงาน และเป็นการขยายผลงานการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันมาเผยแพร่สู่เกษตรกร ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ให้สอดคล้องต่อความต้องการของเกษตรกร และช่วยลดการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน

เริ่มต้น 01/03/2553, สิ้นสุด 28/02/2555เริ่มต้น 01/03/2555, สิ้นสุด 31/05/255532,200,000.0022,763,762.5822,335,421.32ปานกลาง898,112.58สิ้นสุดโครงการ
78532201โครงการพัฒนาการการผลิตหน่อพันธุ์สับปะรดพันธุ์เพชรบุรีด้านปรับปรุงพันธ์พืชดนัย นาคประเสริฐศวพ. เพชรบุรี

ผลิตหน่อพันธุ์สับปะรดพันธุ์เพชรบุรีให้ได้จำนวนมาก ในระยะเวลาอันสั้น 1. ลดระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตหน่อพันธุ์สับปะรด 2. เพิ่มปริมาณการผลิตหน่อพันธุ์ต่อ 1 ชนิดของส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ 3. ลดปริมาณหน่อพันธุ์ดีที่ใช้ทำต้นแม่พันธุ์ในการเพิ่มปริมาณหน่อพันธุ์ 4. เพิ่มปริมาณการผลิตหน่อพันธุ์ต่อหน่วยพื้นที่ 5. ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาแปลงขยายพันธุ์ และลดการใช้สารกำจัดวัชพืช 6. ทราบต้นทุนในการผลิตหน่อพันธุ์ของแต่ละวิธี

เริ่มต้น 01/04/2553, สิ้นสุด 30/03/25551,500,000.001,264,850.001,264,752.20ดี0.00สิ้นสุดโครงการ

- ส่งผลงานวิจัยเรื่องเต็มแล้ว - รอการตรวจสอบผลการใช้จ่ายเงิน -ค่าตอบแทน ที่ปรึกษาพิจารณา 96,416 บาท แต่ไม่ได้รับเนื่องจากรอผลการตรวจสอบทางการเงิน

กษ0901.8 ลว.12 พ.ย.55 สำนักที่ปรึกษา

79542512โครงการวิจัยการตรวจสอบความสุกแก่ทุเรียนพันธุ์หมอนทองโดยใช้เทคนิค Near Infrared Spectroscopyด้านปรับปรุงพันธ์พืชจารุวรรณ บางแวกสวป.

1. เพื่อหาวิธีการในการตรวจประเมินความสุกแก่ของผลทุเรียนก่อนส่งออกที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพถูกต้องแม่นยำ และไม่ทำลายตัวอย่าง 2. เพื่อขยายผลและเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการส่งออก

เริ่มต้น 01/04/2554, สิ้นสุด 30/09/2554เริ่มต้น 01/09/2554, สิ้นสุด 31/07/2555264,000.00243,500.00243,500.00พอใช้0.00สิ้นสุดโครงการ

ไม่พิจารณาให้ค่าตอบแทน

80542513โครงการผลิตชุดตรวจสอบสารแอฟลาทอกซินเอ็ม1 แบบ DC-ELISA และแบบ Lateral Flow เพื่อการขยายผลเชิงพาณิชย์ด้านปรับปรุงพันธ์พืชอมรา ชินภูติสวป.

0

0

เริ่มต้น 02/05/2554, สิ้นสุด 30/11/25551,019,920.001,014,139.001,007,890.90ดีมาก51,987.00สิ้นสุดโครงการ

ส่งผลงานวิจัยเรื่องเต็มแล้วอยู่ระหว่างการแก้ไขของผู้ทรงคุณวุฒิ

81541009โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขยายพันธุ์กล้วยไม้โดยใช้ระบบ Temporary Immersion System และสภาวะอาการดัดแปลง (Modified Atmosphere)ด้านปรับปรุงพันธ์พืชยุพิน กสินเกษมพงษ์สวส.นางจงวัฒนา พุ่มหิรัญ (เกษียณอายุราชการ)

0

0

เริ่มต้น 02/05/2554, สิ้นสุด 30/04/2556เริ่มต้น 01/05/2556, สิ้นสุด 30/11/25592,400,425.002,383,118.732,153,384.04ดี155,758.73สิ้นสุดโครงการ

มีเล่มเต็มที่ กตป.

ขอขยายเวลาครั้งที่  5 กษ.0910.3/1031 ลว. 11พ.ค. 59

ขอขยายเวลาครั้งที่  4 กษ.0910.3/2292 ลว. 10พ.ย. 58
- ขอขยายเวลาครั้งที่ 2 กษ. 0910.3/958 ลว. 11 พ.ค. 58
- ขอขยายเวลา ที่กษ0905/1063 ลว.23 ก.ย.56 (กรว.)
- อ้างอิงเปลี่ยนหัวหน้าโครงจากรายงานการประชุมฯ 
ครั้งที่ 1 /2557 ที่ กษ 0905/ว52 ลว.17 กพ.57 ตามวาระที่ 3.6
ส่งเล่มเต็ม กษ0901.8/137 ลว 6 ก.ย.61 

82541423โครงการวิจัยพัฒนากลยุทธ์การจัดการแก้ปัญหาความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงในหนอนใยผัก Plutella xyostella Linnaeusการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรสุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุงสอพ.น.ส.วรรณรัตน์ ชุติบุตร สวป.

0

0

เริ่มต้น 01/05/2554, สิ้นสุด 30/04/2556เริ่มต้น 01/10/2556, สิ้นสุด 31/03/25571,102,000.001,095,926.00996,152.16ดี54,666.00สิ้นสุดโครงการ

ส่งผลงานวิจัยเรื่องเต็มแล้ว

- ขอขยายเวลา ที่กษ 0914.07/150 ลว. 25 ก.ย.56 (สอพ.)
 - อ้างอิงเปลี่ยนหัวหน้าโครงจากรายงานการประชุมฯ 
ครั้งที่ 1 /2557 ที่ กษ 0905/ว52 ลว.17 กพ.57 ตามวาระที่ 3.7
 - กษ. 0901.8/ว.42

83542514โครงการวิจัยศึกษาเทคโนโลยีการผลิตไคโตซานอย่างง่ายและประหยัดด้านปรับปรุงพันธ์พืชพรรณีกา อัตตนนท์สปผ.น.ส.วรรณรัตน์ ชุติบุตร (สวป.)

1.เพื่อศึกษาวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของไคโตซาน 2.เพื่อเทคโนโลยีการผลิตไคโตซานอย่างง่ายและรวดเร็ว 3.เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของไคโตซานที่มีต่อการควบคุมโรคและแมลง 4.เพื่อศึกษาแผนการใช้ที่เหมาะสมสำหรับการใช้ไคโตซานที่ผลิตขึ้นเองกับพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิด 5.เพื่อศึกษาผลของไคโตซานที่มีต่อการยืดอายุการเก็บรักษาผักส่งออก

เริ่มต้น 01/05/2554, สิ้นสุด 30/04/2556เริ่มต้น 01/05/2556, สิ้นสุด 30/04/2557เริ่มต้น 01/05/2557, สิ้นสุด 30/04/25583,930,600.003,810,600.003,644,231.58ดีมาก349,250.00สิ้นสุดโครงการ

ติดตามและประเมินผลครั้งที่ 7 วันที่ 28 ต.ค.56 ส่งผลงานวิจัยเรื่องเต็มแล้ว

 - อ้างอิงเปลี่ยนหัวหน้าโครงจากรายงานการประชุมฯ 
ครั้งที่ 1 /2557 ที่ กษ 0905/ว52 ลว.17 กพ.57 ตามวาระที่ 3.2
 - อนุมัติขยายเวลาเมื่อวันที่ 21 มี.ค.56

84541011โครงการวิจัยการพัฒนาการผลิตหน่อพันธุ์ปลอดโรคเหี่ยวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการสร้างแปลงต้นแบบการผลิตสับปะรดปลอดโรคเหี่ยวแบบบูรณาการด้านปรับปรุงพันธ์พืชทวีศักดิ์ แสงอุดมสวส.

0

0

เริ่มต้น 01/10/2554, สิ้นสุด 30/09/2557เริ่มต้น 01/10/2557, สิ้นสุด 31/03/2558เริ่มต้น 01/04/2558, สิ้นสุด 31/03/25594,843,200.004,734,821.834,689,190.44ปานกลาง180,621.83สิ้นสุดโครงการ

ติดตามและประเมินผลครั้งที่ 6 วันที่ 29 ต.ค.56 อนุมัติปรับแผนการผลิตสับปะรดปลอดโรคเหี่ยวที่เหลืออีก 100,000ต้น โดยผลิตจากโรงเรือนเพาะชำ

 - ขอขยาย ที่ กษ 0910.3/2603 ลว. 18 ต.ค.2556
กลุ่มวิชาการ สวส. 02-5790583
 - ขอขยาย ที่ กษ. 0910.3/546 ลว.6 มี.ค. 2558
 - ส่งเล่มเต็มแล้ว กษ.0910.8/จ.29 ลว 10 มี.ค.60

85541010โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตหอมแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษด้านปรับปรุงพันธ์พืชอรรถพล รุกขพันธ์ศวส.ศรีสะเกษนางจิรภา ออสติน ศวส.ศก.

0

0

เริ่มต้น 01/09/2554, สิ้นสุด 31/08/2556570,150.00557,666.00465,263.62ปานกลาง49,938.00สิ้นสุดโครงการ

อยู่ระหว่างจัดทำผลงานวิจัยเรื่องเต็ม

- อ้างอิงเปลี่ยนหัวหน้าโครงจากรายงานการประชุมฯ 
ครั้งที่ 1 /2557 ที่ กษ 0905/ว52 ลว.17 กพ.57 ตามวาระที่ 3.4 (นางจิรภา ออสติน จะป็นผู้สรุปและรายงานผล)
ส่งเล่มเต็มแล้ว กษ0901.8/ว.41 ลว21/03/60

86541424โครงการวิจัยการใช้สารชักนำให้เป็นหมันสำหรับควบคุมแมลงวันผลไม้ (Bactrocera dorsalis (Hendel)การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรเกรียงไกร จำเริญมาสอพ.

0

0

เริ่มต้น 01/10/2554, สิ้นสุด 30/09/2555792,700.00560,543.00552,604.99ปานกลาง37,848.00สิ้นสุดโครงการ
87552003โครงการวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อสนับสนุนโครงการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อทดแทนพลังงานด้านปรับปรุงพันธ์พืชอุดม คำชาศวพ.หนองคาย

0

0

เริ่มต้น 01/05/2555, สิ้นสุด 30/09/2556เริ่มต้น 01/10/2556, สิ้นสุด 01/06/255730,380,000.0030,143,330.0030,135,569.94พอใช้552,230.00สิ้นสุดโครงการ

อยู่ระหว่างจัดทำผลงานวิจัยเรื่องเต็ม (ทวงแล้ว 2 ครั้ง)

 - ขอขยายเมื่อวันที่ 17 ส.ค.56 
อ้างอิงขอขยายระยะเวลาจากรายงานการประชุมฯ 
ครั้งที่ 1 /2557 ที่ กษ 0905/ว52 ลว.17 กพ.57 ตามวาระที่ 3.10

88552004โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการใช้เทคโนโลยีการปลูกน้ำมันของเกษตรกร ภายใต้โครงการทดสอบปลูกปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 ที่เกษตรกรกู้ยืมกล้าปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬด้านปรับปรุงพันธ์พืชอุดม คำชาศวพ.หนองคาย

0

0

เริ่มต้น 01/05/2555, สิ้นสุด 30/09/2555300,800.00296,788.00232,976.59พอใช้36,108.00สิ้นสุดโครงการ

ส่งเรื่องเต็มแล้ว

ครั้งที่ 1 /2557 ที่ กษ 0905/ว52 ลว.17 กพ.57

89552515โครงการวิจัยการใช้ resistant starch ในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพด้านปรับปรุงพันธ์พืชจารุวรรณ บางแวกสวป.

0

0

เริ่มต้น 01/12/2555, สิ้นสุด 30/11/2556เริ่มต้น 01/12/2556, สิ้นสุด 31/07/2557778,800.00769,036.00767,025.15ปานกลาง39,056.00สิ้นสุดโครงการ

- ส่งผลงานเล่มเต็มแล้วอยู่ระหว่างการแก้ไขของผู้ทรงวุฒิ

ตามวาระที่ 3.3

90550910โครงการวิจัยหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดด้านปรับปรุงพันธ์พืชชุติมา คชวัฒน์สวร.

0

0

เริ่มต้น 01/10/2555, สิ้นสุด 28/02/2558เริ่มต้น 01/03/2558, สิ้นสุด 30/05/25583,000,000.002,858,015.002,785,521.52ดีมาก263,920.00สิ้นสุดโครงการ

ติดตามและประเมินผลครั้งที่ 4 วันที่ 4 ต.ค.56 1. ขยายเวลาการดำเนินงาน จากกำหนดเดิม ที่สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ขอขยายเป็น 30 พฤษภาคม 2558 รวมระยะเวลา 3 เดือน ใช้งบประมาณเดิม และไม่เบิกงบประมาณ 5เดือนสุดท้าย เนืองจากงบประมาณ 2 ปีเพียงพอกับการดำเนินงาน

ขอขยายเวลา ตามหนังสือ กษ. 0909/321 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์2558
 - ส่งเล่มเต็มแล้ว กษ0901.8/ว.37 ลว 2 มี.ค. 59

91551703โครงการวิจัยทดสอบเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตกาแฟแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมด้านปรับปรุงพันธ์พืชฉัตรนภา ข่มอาวุธศกล.เชียงใหม่

0

0

เริ่มต้น 01/10/2555, สิ้นสุด 30/09/2558เริ่มต้น 01/10/2558, สิ้นสุด 31/03/25594,009,300.003,072,081.003,043,236.84ปานกลาง129,796.00สิ้นสุดโครงการ
 1. ติดตามและประเมินผลครั้งที่ 2 วันที่ 24 ต.ค.56
 2. ขอขยายเวลา ตามหนังสือ กษ. 0917.5/1031 ลงวันที่ 27 ก.ย. 2558
 3. เปลี่ยน หน.โครง กษ0917/1376 ลว7เม.ย.60(หนังสืออยู่กับโครงการ)
92551012โครงการวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟโรบัสต้าในแหล่งปลูกต่างๆ ด้วยกาแฟพันธุ์ดีด้านปรับปรุงพันธ์พืชวิไลวรรณ ทวิชศรีสวส.ปิยะนุช นาคะ (เกษียณอายุราชการ)

0

0

เริ่มต้น 01/10/2555, สิ้นสุด 30/09/2558เริ่มต้น 01/10/2558, สิ้นสุด 31/05/25594,279,000.004,228,060.004,223,920.08ปานกลาง203,760.00สิ้นสุดโครงการ

ติดตามและประเมินผลครั้งที่ 2 วันที่ 5 ธ.ค.56

ขอขยายเวลา ตามหนังสือ กษ. 0910.3/2067 ลงวันที่ 24 ก.ย. 2558
ส่งเล่มเต็มแล้ว กษ 0901.8/15 ลว 31 ม.ค.61 

93550911โครงการวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อสนับสนุนโครงการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อทดแทนพลังงานด้านปรับปรุงพันธ์พืชวิรัตน์ ธรรมบำรุงศวป. สุราษฎร์ธานี

0

0

เริ่มต้น 01/09/2555, สิ้นสุด 31/08/2557เริ่มต้น 01/09/2557, สิ้นสุด 28/02/255829,180,000.0018,983,200.0018,979,757.61ดี659,700.00สิ้นสุดโครงการ

1.1. ปรับแผนการผลิตจากเดิมผลิตที่ ศวป.สฎ.1,200,000 เมล็ด เป็นผลิตที่ ศวป.กระบี่ 200,000 เมล็ด และศวป.สฎ. 1,000,000 เมล็ด 1.2. เพิ่มรายชื่อผู่ร่วมวิจัย คือ ผอ.ศวป.กระบี่ 2.1. ปรับแผนการผลิตจากเดิม - เมล็ดงอก จาก 1,200,000 เป็น 1,400,000 เมล็ด - กล้าเล็ก จาก 400,000 ต้น เป็น 500,000 ต้น - กล้าใหญ่ จาก 200,000 เป็น 100,000 2.2 ขอขยายเวลาจากสิ้นสุด ส.ค.57 เป็น ก.พ.58

1) อ้างอิงเปลี่ยนหัวหน้าโครงจากรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1 /2557 ที่ กษ 0905/ว52 ลว.17 กพ.57 ตามวาระที่ 3.3
2) อ้างอิงข้อ2 จากที กษ0909.7/279 ลว.6พ.ค.57 ศวป.สุราษฎร์ธานี อธก.ลงนามอนุมัติแล้ว 26 พ.ค.57
 - ส่งเล่มเต็มแล้ว

94551013โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตพริกเพื่อลดจำนวนครั้งของการเก็บเกี่ยวด้านปรับปรุงพันธ์พืชจันทนา โชคพาชื่นศวส.ศรีสะเกษนางจิรภา ออสติน (ศวส.ศก)

0

0

เริ่มต้น 01/10/2555, สิ้นสุด 30/09/2557342,000.00301,890.00301,668.55ปานกลาง0.00สิ้นสุดโครงการ

ส่งเรื่องเต็มแล้ว

 - อ้างอิงเปลี่ยนหัวหน้าโครงจากรายงานการประชุมฯ 
ครั้งที่ 1 /2557 ที่ กษ 0905/ว52 ลว.17 กพ.57 ตามวาระที่ 3.4 (นางจิรภา ออสติน จะป็นผู้สรุปและรายงานผล) แจ้ง อธก.แล้ว

95552102โครงการวิจัยการขยายผลการใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานเพื่อควบคุมแมลงวันผลไม้ในชมพู่ ฝรั่ง และพุทราการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรอดิศักดิ์ คำนวณศิลป์ จันทนา ใจจิตรสวพ.5นายวันชัย ถนอมทรัพย์ (เกษียณอายุราชการ)

0

0

เริ่มต้น 01/10/2555, สิ้นสุด 30/09/25577,869,800.006,824,232.006,180,060.20ดี533,997.00สิ้นสุดโครงการ

ติดตามและประเมินผลครั้งที่ 2 วันที่ 10 ต.ค.56

 - กษ 0921/3042 ลว. 12 ก.ย.56 (สวพ.5) 
 - อ้างอิงเปลี่ยนหัวหน้าโครงจากรายงานการประชุมฯ 
ครั้งที่ 1 /2557 ที่ กษ 0905/ว52 ลว.17 กพ.57 ตามวาระที่ 3.5
แจ้ง อธก.แล้ว
 - ส่งเล่มเต็มแล้ว กษ.0901.8/ว77 ลว23มิ.ย.60

96552103โครงการวิจัยการขยายผลการใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานเพื่อควบคุมแมลงวันผลไม้และด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วงการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรอดิศักดิ์ คำนวณศิลป์ ชูชาติ วัฒนวรรณศวพ.สุพรรณบุรี

0

0

เริ่มต้น 01/10/2555, สิ้นสุด 30/09/2557เริ่มต้น 01/10/2557, สิ้นสุด 31/03/255812,000,100.0010,143,056.509,544,799.46ดี816,763.50สิ้นสุดโครงการ

- ติดตามและประเมินผลครั้งที่ 4 วันที่ 18ต.ค.56 ณ สวพ.1-8 - ติดตามและประเมินผลครั้งที่ 5 วันที่ 27 พ.ย.56 อ.ผาขาว และ อ.เชียงคาน จ.เลย

ขอขยายเวลา ที่ กษ0921/พ ลว.7ส.ค.57 สวพ.5 
ส่งเล่มเต็มแล้ว กษ0901.8/ว.108 ลว 7ก.ย.60

97551425โครงการวิจัยการจัดการแมลงศัตรูมะพร้าวแบบผสมผสานในพื้นที่แปลงใหญ่การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรพัชรีวรรณ จงจิตเมตต์สอพ.อัมพร วิโนทัย (เกษียณอายุราชการ)

0

0

เริ่มต้น 01/11/2555, สิ้นสุด 31/10/255720,000,000.0019,920,899.0019,920,227.07ดี926,812.00สิ้นสุดโครงการ

มีการติดตามและประเมินผลครั้งที่ 1 เดือนสิงหาคม 2556 ณ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

1) ขอเปลี่ยนชื่อหัวหน้าโครงการ ที่ กษ0914.01/ ลว.16 กย57
2) ขอขยายเวลาดำเนินการ ที่ กษ0914/1200 ลว7 ต.ค.57 สอพ.
3) ขออนุมัติเชิญ นางอัมพร วิโนทัย เป็นที่ปรึกษา กษ0914.01/ ลว.29ต.ค.57
4) ส่งเล่มเต็มแล้ว กษ0901.8/15 ลว 31 ม.ค.61

98562401โครงการขยายผลการใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานเพื่อควบคุมแมลงวันผลไม้และเพลี้ยแป้งในน้อยหน่าและพุทราการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรสายชล แสงแก้วศวพ.นครราชสีมา

0

0

เริ่มต้น 01/03/2556, สิ้นสุด 28/02/2558เริ่มต้น 01/03/2558, สิ้นสุด 28/02/25591,613,180.001,240,991.601,171,083.20ปานกลาง117,717.60สิ้นสุดโครงการ
 1. ติดตามและประเมินผลครั้งที่ 2 วันที่ 8 พ.ย.56 ณ ศวพ.นครราชสีมา
 2. ขยายเวลา ที่ กษ0920.2/126 ลว.26 ก.พ. 58
 3. ส่งเล่มเต็ม กษ 0901.8/ว.43 ลว 11ก.ย.63
99562401โครงการการขยายผลการใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานเพื่อควบคุมศัตรูพืช (หนอนชอนเปลือก เพลี้ยแป้ง และราดำ) ในลองกองภาคใต้ตอนล่างการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรศรินณา ชูธรรมรัชสวพ.8

0

0

เริ่มต้น 01/03/2556, สิ้นสุด 28/02/25583,081,640.003,044,350.003,043,976.09ปานกลาง149,160.00สิ้นสุดโครงการ

- ติดตามและประเมินผลครั้งที่ 2 วันที่ 17 ต.ค.56 ณ สวพ.8

ส่งเล่มเต็ม กษ.0901.8/54 ลว 25เม.ย.60

100570707โครงการพัฒนาต้นแบบและการจัดการโรงสกัดปาล์มน้ำมันขนาดเล็กสำหรับชุมชนด้านปรับปรุงพันธ์พืชเวียง อากรชีศวศ.ขอนแก่น

0

0

เริ่มต้น 01/05/2557, สิ้นสุด 30/04/2559เริ่มต้น 01/05/2559, สิ้นสุด 31/03/2560เริ่มต้น 01/04/2560, สิ้นสุด 30/09/25609,985,800.009,841,210.009,742,247.21ปานกลาง578,360.00สิ้นสุดโครงการ

1) อนุมัติโครงการจากคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2557
ที่ กษ0905/522 ลว.11 มิ.ย.57
2) ขอปรับเปลี่ยนช่วงเวลา จาก พ.ค.57-เม.ย.59 เป็น 23 ก.ย.57 - 22ก.ย.59 และเพิ่มผู้ร่วมปฏิบัติงาน 4 ราย  (กษ0907.2/733 ลว. 4พย57)
   2.1) นายมงคล ตุ่นเฮ้า วิศวกรการเกษตรชำนาญการ
   2.2) นายเอกนคร ปัดทุมมา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
   2.3) นายธนกฤต โยธาทูล นายชั่งเครื่องกลปฏิบัติงาน
   2.4) นายสมชาย พิมพ์พันธ์กุล ช่างซ่อมบำรุง 4
3.ขยายเวลาครั้งที่ 2  กษ.0907.2-1295 ลว.31/08/59

101571501โครงการพัฒนาชุดผลิตไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงพร้อมใช้เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรทำใช้เองการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรนุชนารถ ตั้งจิตสมคิดสทช.

0

0

เริ่มต้น 01/05/2557, สิ้นสุด 30/04/2558เริ่มต้น 01/05/2558, สิ้นสุด 31/07/25582,508,600.002,508,600.002,501,567.00ดีมาก143,800.00สิ้นสุดโครงการ

อนุมัติโครงการจากคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2557
ขอขยายเวลา ตาม กษ.0915/916 ลว 31มีนาคม 58
ที่ กษ0905/522 ลว.11 มิ.ย.57
 - ส่งเล่มเต็มแล้ว กษ0901.8/ว.71 ลว 17 พ.ค. 59

102571426โครงการวิจัยการฟื้นฟูสวนส้มเขียวหวานในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนโดยวิธีผสมผสานเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืนด้านปรับปรุงพันธ์พืชณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล(นาง)สอพ.มนตรี เอี่ยมวิมังสา (เกษียณอายุราชการ)

0

0

เริ่มต้น 01/05/2557, สิ้นสุด 30/04/2558เริ่มต้น 01/05/2558, สิ้นสุด 31/10/25581,250,000.001,222,999.401,215,612.00พอใช้63,001.40สิ้นสุดโครงการ

1) อนุมัติโครงการจากคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2557
 ที่ กษ0905/522 ลว.11 มิ.ย.57(กผง.) 
2) ขอเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัย ที่กษ 0914.02/127 ลว.18 ก.ย.57 (กลุ่มวิจัยโรคพืช สอพ.(อธก.อนันต์ สุวรรณรัตน์)
3.ขออนุมัติขยายเวลาโครงการวิจัยที่ กษ.0914.02/ 23ก.พ.58

4.ส่งเล่มเต็มแล้ว กษ0901.8/15 ลว.24 เม.ย.63 กตป.รับเรื่องมาเลขรับ 603 24 เม.ย.63

103571427โครงการการผลิตและการประยุกต์ใช้ชีวภัณฑ์เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมในการกำจัดด้วงแรด (L. )การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรเสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์สอพ.เริ่มต้น 01/01/2558, สิ้นสุด 31/12/2559เริ่มต้น 01/01/2560, สิ้นสุด 31/12/25602,256,200.002,248,657.001,819,374.67ดี67,887.00สิ้นสุดโครงการ

- ส่งเล่มเต็ม 3 เล่ม หลังสิ้นสุดโครงการ กษ 0914.01/47 ลว 22ก.พ. 61 ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการฯ

กษ0914.01 ลว.4ธ.ค.58 ตัดรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการออก 2 คน  1.นางสาวมัลลิกา แก้ววิเศษและ2นางสาวพัชรา หนูวิสัย
ขยายเวลา 12เดือน กษ.0914 ลว 03/02/2559
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ร่วมงานและปรับสัดส่วนการทำงานในโครงการฯ กษ.0914.01/4348 ลว 4 พ.ค.61 
ส่งเล่มเต็มแล้ว กษ.0901.8/173 ลว 27พ.ย.61

104582516โครงการ การจัดการกล้วยไข่ภายหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อรักษาคุณภาพและปลอดสารคาร์เบนดาซิมในการส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรจารุวรรณ บางแวกกวป.เริ่มต้น 01/04/2558, สิ้นสุด 31/03/2559650,000.00638,621.00563,346.70ดี37,121.00สิ้นสุดโครงการ

กษ.0905/386 ลว. 28 เม.ย. 2558
กษ.0925/0323 ลว.22เม.ย. 59 ขอขยายเวลา (ยกเลิก)
กษ.0925/0416 ลว.17พ.ค.59 ของบประมาณเพิ่ม(ไม่ได้รับการอนุมัติ งบประมาณก่อหนี้ผูกพันล่าช้ากว่ากำหนด)
ส่งเล่มเต็มแล้ว กษ.0925/996 ลว 29พ.ย.59

105581603โครงการ การจัดการตอซังฟางข้าวสำหรับการเตรียมดินในแปลงนาเขตชลประทานด้านปรับปรุงพันธ์พืชสุปรานี มั่นหมายกปผ.เริ่มต้น 01/04/2558, สิ้นสุด 31/03/25602,002,000.001,981,350.001,981,094.72ดีมาก185,850.00สิ้นสุดโครงการ

กษ.0905/386 ลว. 28 เม.ย. 2558

ส่งเล่มเต็มแล้ว กษ 0901.8/ว32 ลว 6มี.ค.61

106581301โครงการ การศึกษาคุณภาพและการปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงดิบที่นำเข้าจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรเทอดพันธ์ ธรรมรัตนพวษ์ด่านตรวจพืชเชียงแสนเฉลิมพล จงรักษ์เริ่มต้น 01/07/2558, สิ้นสุด 30/06/2559613,400.00608,547.64597,642.59ดีมาก24,257.64สิ้นสุดโครงการ

กษ.0905/566 ลว. 29 มิ.ย. 2558
กษ 0913.28/190 ลว. 5มิ.ย.59 (เปลี่ยนชื่อหนโครง)
ส่งเล่มเต็ม กษ.0901.8/ว143 ลว29พ.ย.59

107581902โครงการวิจัยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสภาพการผลิตเพื่อประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันที่ปลูกในจังหวัดตามแนวแม่น้ำโขงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านปรับปรุงพันธ์พืชนฤทัย วรสถิตย์สวพ.3เริ่มต้น 01/07/2558, สิ้นสุด 30/06/2559เริ่มต้น 01/07/2559, สิ้นสุด 30/09/2559เริ่มต้น 01/10/2559, สิ้นสุด 31/12/2559752,700.00736,501.00696,628.07ดีมาก79,706.00สิ้นสุดโครงการ

- ตัดชื่อนายสุทัศน์ สุรวานิชออกจากผู้ร่วมวิจัย กษ.0919/6106 ลว 29/11/58 ตามหนังสือ กษ.0919/588 มีการขออนุมัติขยายระยะเวลาจากเดิมสิ้นสุดมิถุนายน59 เป็นก.ย.59 (คณะกรรมการเห็นสมควรให้เป็นไปตามกำหนดการเดิม)

ขอขยายกษ.0905/584 ลว. 3 ก.ค. 2558
ส่งรายงานความก้าวหน้า กษ.0919/3682 ลว 27 ก.ค.59
ขอขยายกษ.0919/3620 ลว 22ก.ค.59
ส่งเล่มเต็มแล้ว กษ.0901.8/ว.63 ลว. 15พ.ค.60

108580912โครงการวิจัยและผลิตพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อสนับสนุนโครงการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อทดแทนพลังงานด้านปรับปรุงพันธ์พืชอรรัตน์ วงศ์ศรีศวป. สุราษฎร์ธานีเริ่มต้น 01/07/2558, สิ้นสุด 30/06/256044,482,500.0044,253,900.0044,247,363.31ปานกลาง882,000.00สิ้นสุดโครงการ

- เปลียนหน.โครงการและผู้ร่วมวิจัย ตามหนังสือ กษ.0909.7/360 ลว 24 พ.ค. 59 - ขอรายงานและอนุมัติปรับแผนโครงการวิจัย กษ.0909.7/721 ลว.22/09/59 - ขอรายงานและอนุมัติปรับแผนโครงการวิจัย กษ.0909.7/390 ลว.14/06/60

กษ.0905/618 ลว. 13 ก.ค. 2558

109580708โครงการพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลืองสำหรับรถแทรกเตอร์ด้านปรับปรุงพันธ์พืชวุฒิพล จันทร์สระคูศวศ.ขอนแก่นเริ่มต้น 01/11/2558, สิ้นสุด 31/10/2560เริ่มต้น 01/11/2560, สิ้นสุด 31/01/25611,768,000.001,759,260.001,758,904.06ดี78,660.00สิ้นสุดโครงการ

- มีการแจ้งผลการขอทำความตกลงการจัดซื้อคุรุภัณฑ์(รถแทรกเตอร์ 4 ล้อ)เกินกว่าหน่วยละ 50000 ตามหนังสือ กษ.0903.08/146 ลว 19 เม.ย.59

กษ.0907.2/1384 ลว.12 พ.ย. 58
 - ขอขยายเวลา กษ0907.2/1273 ลว 27ก.ย.60

 - ส่งเล่มเต็ม กษ0901.8/14 ลว 4 ก.พ.64 

110581604โครงการวิจัยการศึกษาปริมาณสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตรส่งออกไปสาธารณรัฐเกาหลีการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรลมัย ชูเกียรติวัฒนากปผ.เริ่มต้น 01/11/2558, สิ้นสุด 31/12/25597,400,000.007,336,370.007,331,598.78ดี572,050.00สิ้นสุดโครงการ

กษ.0905/1157 ลว.10 พ.ย. 58
ส่งเล่มเต็มแล้ว กษ 0901.8/จ42 ลว 14/03/61

111591502โครงการวิจัยการขยายผลชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงสู่ชุมชนเกษตรกรรมแปลงใหญ่เพื่อผลิตพืชปลอดภัยตามนโยบายรัฐบาลการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรนุชนารถ ตั้งจิตสมคิดสทช.เริ่มต้น 01/07/2559, สิ้นสุด 30/06/25615,084,000.005,050,595.005,046,680.60ดี300,645.00สิ้นสุดโครงการ

กษ.0905/659 ลว 6ก.ค.59

112591503โครงการวิจัยการพัฒนาชุดตรวจสอบโปรตีน NPTII อย่างรวดเร็วสำหรับตรวจมะละกอดัดแปรพันธุกรรมด้านปรับปรุงพันธ์พืชขนิษฐา วงศ์วัฒนารัตน์สทช.เริ่มต้น 01/07/2559, สิ้นสุด 30/06/25612,800,800.002,789,028.002,787,757.08ดี105,948.00สิ้นสุดโครงการ

กษ.0905/659 ลว 6ก.ค.59

113592901โครงการวิจัยการใช้และตรวจสอบการตกค้างของอีทีฟอนต่อทุเรียนสดในโรงคัดบรรจุเพื่อการส่งออกการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรเกรียงไกร สุภโตษะกมพ.เริ่มต้น 01/07/2559, สิ้นสุด 30/06/25602,345,600.002,319,150.002,318,555.29ดี238,050.00สิ้นสุดโครงการ

กษ.0905/659 ลว 6ก.ค.59
ส่งเล่มเต็มแล้ว กษ0901.8/ว.32 ลว 6มี.ค.61

114591704โครงการวิจัยทดสอบความเข้มข้นสารกลุ่มคลอเรตเพื่อชักนำให้ลำไยออกดอกด้านปรับปรุงพันธ์พืชอุทัย นพคุณวงศ์สวพ.1เริ่มต้น 01/07/2559, สิ้นสุด 30/06/2560เริ่มต้น 01/07/2560, สิ้นสุด 30/09/2560583,000.00574,870.00488,495.00ดี32,520.00สิ้นสุดโครงการ

กษ.0905/659 ลว 6ก.ค.59
- ขอขยายเวลา กษ.0917/2079 ลว 3พ.ค.60

115590913โครงการวิจัยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันด้านปรับปรุงพันธ์พืชวิชณีย์ ออมทรัพย์สินศวป. สุราษฎร์ธานีเริ่มต้น 01/07/2559, สิ้นสุด 30/09/25592,604,250.002,575,855.002,487,220.50ปานกลาง113,580.00สิ้นสุดโครงการ

หมายเหตุ k ชุติมา วิหกเหิน กตน ยืมเล่มเต็มไป เมื่อวันที่ 12 ต.ค.60เบอร์โทร 138

กษ.0905/659 ลว 6ก.ค.59
ส่งเล่มเต็มแล้ว กษ0901.8/ว108 ลว 7ก.ย.60

116591428โครงการวิจัยการสำรวจและเผ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลังที่เกิดจากเชื้อไวรัสการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรภูวนารถ มณีโชติสอพ.เริ่มต้น 01/07/2559, สิ้นสุด 30/06/25601,146,800.001,138,878.001,122,630.92ดี71,298.00สิ้นสุดโครงการ

กษ.0905/659 ลว 6ก.ค.59
ส่งเล่มเต็มแล้ว กษ0901.8/ว.65 ลว 24เม.ย.61

117591429โครงการวิจัยการจัดการหนอนหัวดำมะพร้าว coconut black headed caterpillar ;Walker (Lepidoptera : Oecophoridae) โดยชีววิธีแบบผสมผสานในพื้นที่ระบาดการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรพัชรีวรรณ จงจิตเมตต์สอพ.เริ่มต้น 01/08/2559, สิ้นสุด 31/07/2560เริ่มต้น 01/08/2560, สิ้นสุด 31/07/25613,334,220.003,304,843.202,500,122.53ดี264,391.20สิ้นสุดโครงการ

ขอขยายเวลา(รออนุมัติ)กษ.0914.01/2181 ลว 22พ.ค.60
 

118591014โครงการศึกษาและประเมินศักยภาพสับปะรดผลสดพันธุ์ MD2 เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรด้านปรับปรุงพันธ์พืชลาวัณย์ จันทริอัมพรสวส.เริ่มต้น 01/11/2559, สิ้นสุด 31/10/2560เริ่มต้น 01/11/2560, สิ้นสุด 31/10/2561เริ่มต้น 01/11/2561, สิ้นสุด 30/04/25621,495,000.001,415,850.001,202,297.93รอการประเมิน0.00สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม)

- เรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลาและขอเปลี่ยนคณะผู้ร่วมวิจัย ขอขยาเวลาตั้งแต่ 12 เดือน ถึง 31 ต.ค.61 รอเรื่องอนุมัติ กษ.0910.3/2248 ลว 19/10/60

กษ.0905/1149 ลว 11 พ.ย. 59
กษ0910.3/2248 ลว 19ต.ค.60 (ขยายเวลาครั้งที่ 1)
กษ.0910.3/2878 ลว 24/10/61(ขอขยายเวลาครั้งที่ 2)

119601430โครงการวิจัยเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดหนอนด้วงหนวดยาวอ้อยในสภาพไร่โดยวิธีผสมผสานการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรเมธาสิทธิ์ คนการสอพ.เริ่มต้น 01/02/2560, สิ้นสุด 31/01/2562เริ่มต้น 01/02/2562, สิ้นสุด 31/07/25622,435,100.002,402,068.501,900,558.62พอใช้77,073.50สิ้นสุดโครงการ

กษ 0914.01/237 ลว 9ก.พ.60

กษ.0914.01/10538กส. ลว14ธ.ค.61 ขยายเวลา

กษ.0913.40/243 ขอเพิ่มผู้ร่วมวิจัย

120601015โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพันธุ์ต้นกล้ามะพร้าวพันธุ์ดีด้านปรับปรุงพันธ์พืชน.ส.ทิพยา ไกรทองศวส.ชุมพรเกริกชัย ธนรักษ์เริ่มต้น 01/03/2560, สิ้นสุด 28/02/2563เริ่มต้น 01/03/2560, สิ้นสุด 31/08/2563เริ่มต้น 01/09/2563, สิ้นสุด 28/02/256424,222,620.0024,157,462.4023,576,563.35ดี512,618.40สิ้นสุดโครงการ
 1. กษ.0905/425 ลว 24เม.ย.60
 2. กษ0910.9/234 ลว 9 มี.ค.61 ปรับแผนโครงการวจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
 3. กษ0910.9/55 ลว 21 ม.ค.62 เปลี่ยนหน.โครง
 4. กษ 0905/892 ลว 15 ส.ค. 62 ขอนุมัติโครงการวิจัยที่แก้ไขตามมติคณะกรรมการบริหาร (ขยายเวลาโครงการเพิ่มอีก 6 เดือน)
 5. กษ0910.9/393 ลว 24พ.ค.62 ปรับแผนผลิตมะพร้าว
 6. กษ0910.9/307 ลว.12พ.ค.63 เปลี่ยนหัวหน้าโครง
121601903โครงการพัฒนาชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus subtilis แบบพร้อมใช้ เพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรนฤทัย วรสถิตย์สวพ.3เริ่มต้น 01/05/2560, สิ้นสุด 30/09/2562เริ่มต้น 30/09/2562, สิ้นสุด 01/03/2563เริ่มต้น 01/04/2563, สิ้นสุด 30/09/25632,292,156.002,292,150.002,291,570.25ดีมาก96,148.00สิ้นสุดโครงการ

กษ.0905/473 ลว.4พ.ค.60
กษ0919/- ลว 11/04/62 ขอขยายเวลา ครั้งที่1
กษ0919/7220 ลว 26 พ.ย.62 ขยายเวลาครั้งที่ 2

กษ0919/พ1 ลว 18 พ.ย.64 ส่งเล่มเค็ม

122601504โครงการชุดผลิตขยายชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงพร้อมใช้เพื่อการจำหน่ายการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรนุชนารถ ตั้งจิตสมคิดสทช.เริ่มต้น 01/05/2560, สิ้นสุด 30/04/25611,492,400.001,483,894.001,483,217.00ดี76,554.00สิ้นสุดโครงการ

กษ.0905/473 ลว.4พ.ค.60

123602517การพัฒนาเครื่องดรัมดรายต้นแบบเพื่อผลิตแป้งพรีเจลในการทำผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหารด้านปรับปรุงพันธ์พืชจารุวรรณ บางแวกกวป.เริ่มต้น 01/04/2560, สิ้นสุด 31/03/2561948,000.00929,960.00929,858.26ปานกลาง72,160.00สิ้นสุดโครงการ

กษ.0905/473 ลว.4พ.ค.60 ม.ค.62 ส่งเล่มเต็ม

124601431โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวแบบบูรณาการการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรพิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์สอพ.เริ่มต้น 01/04/2560, สิ้นสุด 30/09/2561เริ่มต้น 01/10/2561, สิ้นสุด 31/03/2562เริ่มต้น 01/04/2562, สิ้นสุด 30/09/25623,687,000.003,660,740.003,324,012.13ดี236,340.00สิ้นสุดโครงการ

กษ.0905/473 ลว.4พ.ค.60
กษ0914.01/7184กส ลว25เม.ย.61(ขยายเวลา)

125600914โครงการพัฒนาหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ด้านปรับปรุงพันธ์พืชละอองดาว แสงหล้าศวร.เชียงใหม่เริ่มต้น 01/04/2560, สิ้นสุด 30/09/2561เริ่มต้น 01/10/2561, สิ้นสุด 31/03/2562เริ่มต้น 01/04/2562, สิ้นสุด 30/06/25621,687,000.001,663,350.001,662,783.29ปานกลาง94,600.00สิ้นสุดโครงการ

กษ.0905/473 ลว.4พ.ค.60
กษ0909.1/285 ลว 16 มี.ค.61 ขอขยายเวลา 

กษ.0909.1/63 ลว 21ม.ค.62 ครั้งที่ 2 

กษ 0901.8/53 ลว 2 ก.ย.64  สิ้นสุดโครงการ

126600710พัฒนาเครื่องหยอดและให้ปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงโดยใช้รถไถเดินตามเป็นต้นกำลังด้านปรับปรุงพันธ์พืชธีรศักดิ์ โกเมฆศวศ.ชม.เริ่มต้น 01/04/2560, สิ้นสุด 31/03/2561เริ่มต้น 01/04/2561, สิ้นสุด 30/09/2561729,000.00660,750.00498,789.53รอการประเมิน0.00สิ้นสุดโครงการ

กษ.0905/473 ลว.4พ.ค.60
ขออนุมัติขยายเวลา กษ 0907.1/159 ลว 19 มี.ค.61(รออนุมติ)

127600709ออกแบบละพัฒนาเครื่องมือเก็บผลปาล์มร่วงด้านปรับปรุงพันธ์พืชยุทธนา เครือหาญชาญพงค์สวศ.เริ่มต้น 01/04/2560, สิ้นสุด 31/03/2561380,200.00373,284.00272,208.50ปานกลาง27,664.00สิ้นสุดโครงการ

กษ.0905/473 ลว.4พ.ค.60

128602105การศึกษาผลตกค้างของสารปฏิชีวนะที่ใช้ในการจัดการโรคและการพัฒนาการผลิตพันธุ์ปลอดโรคกรีนนิ่งของส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรนิลุบล ทวีกุลสวพ.5เริ่มต้น 01/04/2560, สิ้นสุด 30/09/2561เริ่มต้น 01/10/2561, สิ้นสุด 30/04/2562เริ่มต้น 01/05/2562, สิ้นสุด 30/06/25622,323,500.002,315,006.752,268,369.80ดี76,443.75สิ้นสุดโครงการ

กษ.0905/473 ลว.4พ.ค.60
ขออนุมัติขยายเวลา กษ 0921/1946 ลว 1 ส.ค.61)

ส่งเล่มเต็ม กษ 0901.8/3 ลว 8ม.ค.64

129600711โครงการพัฒนาโรงเรือนที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล่อนด้านปรับปรุงพันธ์พืชสนอง อมฤกษ์ศวศ.เชียงใหม่เริ่มต้น 01/04/2560, สิ้นสุด 31/03/2561เริ่มต้น 01/04/2561, สิ้นสุด 30/09/2561966,500.00956,905.00950,531.30ปานกลาง38,380.00สิ้นสุดโครงการ

กษ.0907/470 ลว27เม.ย.60
กษ 0907.1/44 ลว 24ม.ค.61(ขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มรายชื่อผู่ร่วมวิจัย)
กษ0907.1/107 ลว 20 ก.พ. 61(ขออนุมัติขยายเวลา)

130601432โครงการทดสอบควบคุมและกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวในสวนมะพร้าวอินทรีย์การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรวิไลวรรณ พรหมคำสอพ.เริ่มต้น 01/04/2560, สิ้นสุด 31/01/2561เริ่มต้น 01/02/2561, สิ้นสุด 30/06/256113,552,760.0013,491,861.008,999,957.07ดี548,091.00สิ้นสุดโครงการ

"- ขออนุมัติเพิ่มจำนวนเกษตรกรและพื้นที่ดำเนินการ ข้างต้น เข้าร่วมโครงการฯ - ขอขยายเวลาการดำเนินโครงการวิจัยฯเป็นระยะ เวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2561 - ขอจัดซื้อยานไร้คนขับ เพื่อดำเนินงานตามแผนและ กิจกรรมภายใต้โครงการ - ขอเพิ่มเติมรายชื่อผู้ร่วมวิจัยในโครงการฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายวิชัย โอภากุล"

กษ.0907/470 ลว27เม.ย.60
เพิ่มเติมรายชื่อนักวิจัย กษ.0914/1472ลว 1 ส.ค.60
เพิ่มเติมรายชื่อนักวิจัย กษ.0905/1023ลว 18ก.ย.60
กษ 0914/2167 6 พ.ย.60เพิ่มเกษตรกรและพื้นที่ดำเนินงาน ขยายเวลาดำเนินงานโครงการฯ จัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ และเพิ่มเติมรายชื่อผู้ร่วมวิจัย กษ0901.8/ว14 ส่งเล่มเต็มแล้ว ลว.4มีค.63
กษ0901.8/ว14 ส่งเล่มเต็มแล้ว ลว.4มีค.63

131600712โครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (Drone) สำหรับพ่นสารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรวิชัย โอภานุกุลสวศ.เริ่มต้น 01/04/2560, สิ้นสุด 31/03/2561เริ่มต้น 01/04/2561, สิ้นสุด 30/09/25611,000,000.00922,280.00970,584.00ดี69,480.00สิ้นสุดโครงการ

กษ.0907/470 ลว27เม.ย.60
กษ0907/วผ.70 ลว28ก.พ.61 ขอขายเวลาการวิจัย

132600915โครงการวิจัยและผลิตพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อสนับสนุนโครงการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อทดแทนพลังงาน : ระยะที่ 6การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรวิชณีย์ ออมทรัพย์สินศวป. สุราษฎร์ธานีเริ่มต้น 01/09/2560, สิ้นสุด 31/08/2562เริ่มต้น 01/09/2562, สิ้นสุด 31/12/2562เริ่มต้น 1/01/2563, สิ้นสุด 30/06/2563เริ่มต้น 1/07/2563, สิ้นสุด 31/12/256338,125,000.0038,024,280.0036,573,704.73ดี906,480.00สิ้นสุดโครงการ
 1. กษ.0905/1086 ลว 21ก.ย.60
 2. กษ0909.7/815 ลว 22/10/61 ขอเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนที่ปรึกษาและผู้ร่วมวิจัย
 3. กษ 0905/983 ลว 6/09/2562 ขออนุมัติปรับแผนโครงการ
 4. กษ.0909.7/634 ลว. 30ก.ค.62 ขอขยายเวลา
 5. กษ 0909.7/397 ลว 2/02/62 ขอเพิ่มเติมผู้ร่วมวิจัย
 6. กษ0909.7/1012 ลว 27 ธ.ค.62 ขอขยายเวลารอบ 2 
 7. กษ0909.7/214 ลว 30 มี.ค.63 ขอขยายเวลารอบ 3
133600102โครงการพัฒนาระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูงเขาหัวโล้นภูทับเบิก(ทับเบิกโมเดล)ด้านปรับปรุงพันธ์พืชสมชาย บุญประดับสชช.เริ่มต้น 01/10/2560, สิ้นสุด 30/09/2563เริ่มต้น 01/10/2563, สิ้นสุด 31/03/256429,950,800.0029,711,803.4029,491,669.06ดี2,150,969.40สิ้นสุดโครงการ

- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเริ่มต้น - วันสิ้นสุดโครงการและผู้ร่วมงาน

กษ.0905/1113 ลว 29 ก.ย. 60
กษ0905.5/110 ลว 25ธ.ค.60(รออนุมัติ)

134610916โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองโปรตีนสูงโดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลด้านปรับปรุงพันธ์พืชพิมพ์นภา ขุนพิลึกศวร.เชียงใหม่เริ่มต้น 01/01/2561, สิ้นสุด 31/01/2562เริ่มต้น 01/02/2562, สิ้นสุด 30/04/2562630,240.00628,128.40618,940.00ดี19,004.40สิ้นสุดโครงการ

1. กษ. 0905/98 ลว. 8 ก.พ. 61(โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ)

2. กษ0909.1/43 ลว 14ม.ค.62ขยายเวลา

135611016โครการวิจัยการสร้างแปลงพ่อแม่พันธุ์มะพร้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตต้นพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดีด้านปรับปรุงพันธ์พืชน.ส.ทิพยา ไกรทองสวส.ชุมพรเกริกชัย ธนรักษ์เริ่มต้น 01/02/2561, สิ้นสุด 31/01/256419,398,780.0019,345,268.0018,808,548.83ดี481,608.00สิ้นสุดโครงการ
 1. กษ. 0905/98 ลว. 8 ก.พ. 61(โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ)
 2. กษ.0910.9/233 ลว 9มี.ค.61ปรับแผนโครงการวิจัย(รออนุมัติ)
 3. กษ0910.9/55 ลว 21 ม.ค.62 เปลี่ยนหน.โครง
 4. กษ0905/892 ลว 15 ส.ค.62 ขยายเวลา120/อนุมัติการแก้ไขคก.135
 5. .กษ0910.9/308 ลว.12 พ.ค.63 เปลี่ยนหัวหน้าโครง
136611433โครงการวิจัยการศึกษาการลดระดับปริมาณรังสีที่เหมาะสมสำหรับมะม่วงฉายรังสีเพื่อการส่งออกการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรมลนิภา ศรีมาตรภิรมย์สอพ.เริ่มต้น 01/07/2561, สิ้นสุด 30/06/2563เริ่มต้น 30/06/2563, สิ้นสุด 30/09/25631,601,000.001,593,615.401,593,615.40ดี66,461.40สิ้นสุดโครงการ
 1. กษ.0905/647 ลว 4 ก.ค.2561(โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ)
 2. ขอขยายเวลาก.ย.63 รวมระยะเวลา 3 เดือน กษ0914.04/464 ลว 13มี.ค.63
 3. กษ0914/2497 ลว 19ธ.ค.63 เพิ่มเติมผู้ร่วมงานวิจัย
137611505โครงการขยายผลนวัตกรรรมชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงครบวงจรการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรนุชนารถ ตั้งจิตสมคิดสทช.เริ่มต้น 01/03/2561, สิ้นสุด 28/02/2564เริ่มต้น 01/03/2564, สิ้นสุด 31/05/256410,080,900.0010,017,492.109,924,508.60ดี567,071.10สิ้นสุดโครงการ

1.กษ. 0905/98 ลว. 8 ก.พ. 61(โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ)

2.ขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายลานคอนกรีต หลังคา ระบบไฟฟ้า-ประปา เพื่อติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ กษ 0915/582 ลว 26ก.พ.61

3.กษ.0905/335 ลว.30มี.ค.61

4.กษ0915/3981 ลว 12ธ.ค.61 ขอใช้เงินเหลือจ่ายจากครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างของโครงการเงินรายได้

5.กษ0915/3351 ลว 13พ.ย.63 ขยายเวลา

138612106โครงการวิจัยต้นแบบการผลิตพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาวเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนด้านปรับปรุงพันธ์พืชนิลุบล ทวีกุลสวพ.5เริ่มต้น 01/01/2561, สิ้นสุด 31/12/2563เริ่มต้น 01/01/2564, สิ้นสุด 30/06/2564เริ่มต้น 01/07/2564, สิ้นสุด 31/12/25642,880,283.002,867,469.802,787,469.13ดี115,318.80สิ้นสุดโครงการ

1.กษ. 0905/98 ลว. 8 ก.พ. 61(โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ

2.กษ0921/- ลว 22มิ.ย.63 อนุมัติขยายเวลา

3.กษ 0905/285 ลว7 เม.ย.64 ขยายเวลา เปลี่ยน หน โครง

 

139611605โครงการวิจัยสารสำคัญและการใช้สารสกัดจากบัวตอง (Tithonia diversifolia Zhemsl.Agray)เพื่อควบคุมหนอนศัตรูผักในพืชตระกูลกะหล่ำและเพลี้ยไฟในพริกการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรธนิตา ค่ำอำนวยกปผ.พรรณีกา อัตตนนท์เริ่มต้น 01/03/2561, สิ้นสุด 28/02/2564เริ่มต้น 01/03/2564, สิ้นสุด 31/08/25644,014,816.502,949,215.002,069,471.31ดี190,273.60สิ้นสุดโครงการ

กษ. 0905/98 ลว. 8 ก.พ. 61(โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ)
กษ.0916/2694 ลว 6 ก.ย.61(เปลี่ยนหัวหน้าโครง)

140611017โครงการวิจัยการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะพร้าวด้านปรับปรุงพันธ์พืชสุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติสวส.เริ่มต้น 01/04/2561, สิ้นสุด 31/03/2564เริ่มต้น 01/04/2564, สิ้นสุด 30/09/25643,410,000.003,398,010.003,397,982.36ดี107,910.00สิ้นสุดโครงการ

1. กษ.0905/335 ลว.30มี.ค.61

2. กษ 0910/222 ลว 29 ม.ค.62(แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ร่วมวิจัย คก.)

141610713วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือนระบบปิดแบบอัจฉริยะด้านปรับปรุงพันธ์พืชวุฒิพล จันทร์สระคูศวศ.ขอนแก่นเริ่มต้น 01/10/2561, สิ้นสุด 30/09/2563เริ่มต้น 01/10/2563, สิ้นสุด 30/03/25643,452,000.003,408,620.003,297,474.39พอใช้101,220.00สิ้นสุดโครงการ
 1. กษ0905/1084 ลว 4ต.ค.61 อนุมัติโครงการ
 2. กษ0907.2/1553 ลว 31 ต.ค.62 เปลี่ยนแปลงผู้ร่วมวิจัย
 3. กษ0907.4/48 ลว 3 ก.ค.63 ขอขยายเวลา
142612302การขยายผลเทคโนโลยีแก้ไขปัญหาโรคเหี่ยวสับปะรดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรนางจิรภา ออสตินศวพ.ภูเก็ตเริ่มต้น 01/10/2561, สิ้นสุด 30/09/2563เริ่มต้น 01/10/2563, สิ้นสุด 31/03/25641,903,360.001,890,321.601,393,712.01ดี117,345.60สิ้นสุดโครงการ
 1. กษ0905/1084 ลว 4ต.ค.61 อนุมัติโครงการ
 2. กษ0923.5/476 ลว 31ต.ค.62 (แจ้งเปลี่ยนผู้ร่วมโครงการ)
 3. กษ.0923.5/158 ลว 5 มิ.ย.63 (ขยายเวลา)
143610714วิจัยและพัฒนาเครื่องควบคุมปัจจัยสภาพแวดล้อมและคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นกล้ากล้วยไม้สกุลแวนด้าจากการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้านปรับปรุงพันธ์พืชนายพงษ์รวี นามวงศ์สวศ.เริ่มต้น 01/10/2561, สิ้นสุด 31/03/2564เริ่มต้น 01/04/2564, สิ้นสุด 30/09/2564เริ่มต้น 01/10/2564, สิ้นสุด 30/09/2565เริ่มต้น 01/10/2565, สิ้นสุด 31/03/2566เริ่มต้น 01/04/2566, สิ้นสุด 30/09/25664,676,700.004,423,065.004,422,831.27รอการประเมิน0.00สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม)

กษ0905/1084 ลว 4ต.ค.61
อนุมัติโครงการ

144621434โครงการวิจัยการควบคุมจอกหูหนูยักษ์ Salvinia molesta D.S. Mitchell ด้วยด้วงงวง Cytobagous salviniae Calder and Sandsการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรภัทรพร สรรพนุเคราะห์สอพ.เริ่มต้น 01/05/2562, สิ้นสุด 31/10/2563เริ่มต้น 01/11/2563, สิ้นสุด 30/04/2564เริ่มต้น 01/05/2564, สิ้นสุด 31/10/25641,056,230.001,049,813.601,011,183.75ดี57,747.60สิ้นสุดโครงการ

1.กษ 0905/484 ลว 30 เม.ย.62 (อนุมัติโครงการ)
2.กษ 0914.01/3032 กส. ลว 4 ส.ค.63 ขยายเวลา

145621435โครงการวิจัยศูนย์ต้นแบบการผลิตชีวภัณฑ์แตนเบียนควบคุมแมลงศัตรูมะพร้าวการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรพัชรีวรรณ จงจิตเมตต์สอพ.เริ่มต้น 01/08/2562, สิ้นสุด 31/07/2563เริ่มต้น 01/08/2562, สิ้นสุด 30/09/2563568,000.00558,049.00557,511.50พอใช้23,219.00สิ้นสุดโครงการ
 1. กษ 0914.01/3943 กส. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินงาน
 2. กษ.0914.01/394ตกส. ลว 27ส.ค.62 ปรับเวลาเริ่มต้นโครงการ
 3. กษ 0914.01/1717กส ขยายระยะเวลาโครงการ
146621436โครงการวิจัยการพัฒนาชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis BS-DOA224 สูตรพร้อมใช้เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacerumการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุลสอพ.เริ่มต้น 01/05/2562, สิ้นสุด 31/07/2563เริ่มต้น 01/08/2563, สิ้นสุด 31/01/25641,899,720.001,892,833.401,824,008.94ดี61,979.40สิ้นสุดโครงการ

1. กษ 0905/484 ลว 30 เม.ย.62 (อนุมัติโครงการ)

2. กษ0914.02/125 ลว 10 มี.ค.63 ขอขยายเวลา

147620917โครงการทดสอบความต้านทานอาการโรคใบด่างคล้ายโรคใบด่างมันสำปะหลังของพันธุ์มันสำปะหลังในธนาคารเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังด้านปรับปรุงพันธ์พืชสุวลักษณ์ อะมะวัลย์ศวร.ระยองเริ่มต้น 01/05/2562, สิ้นสุด 30/04/2563513,360.00509,359.60469,646.87ดี36,003.60สิ้นสุดโครงการ

1. กษ 0905/484 ลว 30 เม.ย.62 (อนุมัติโครงการ)

2. ส่งเล่มเต็มแล้ว กษ0901.8/2 ลว 8ม.ค.64

148621437โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรพฤทธิชาติ ปุณวัฒโทสอพ.เริ่มต้น 01/05/2062, สิ้นสุด 30/04/2563เริ่มต้น 01/05/2563, สิ้นสุด 31/10/2563เริ่มต้น 01/11/2563, สิ้นสุด 31/01/25643,866,800.003,836,118.003,259,977.34ดี276,138.00สิ้นสุดโครงการ

1. กษ 0905/484 ลว 30 เม.ย.62 (อนุมัติโครงการ)    

2. กษ 0914.01/561 ผชช. ลว.12 กพ.63 ขอขยายระยะเวลา พ.ค.63-ต.ค.63 (อนุมัติแล้ว) 

3. กษ0914.01/1822กส ลว 19พ.ค.63(ขออนุมัตจัดซื้อโดรน)

4. กษ 0914.01/3602กส. ลว 16-09-63 ขอขยายเวลา เปลี่ยน หน.คก.

149631506การตรวจสอบพันธุกรรมมะพร้าวไทยและต่างประเทศด้านปรับปรุงพันธ์พืชวิภาวี ชั้นโรจน์สทช.ดนัย นาคประเสริฐเริ่มต้น 1/07/2563, สิ้นสุด 31/12/2564เริ่มต้น 01/01/2565, สิ้นสุด 30/06/25652,034,300.001,843,005.001,842,061.08รอการประเมิน0.00สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม)
 1. กษ0915/1259 ลว 22 เม.ย.63 (อนุมัติโครงการ)
 2. กษ.0905/442 ลว 12 พ.ค. 63 ขอเปลี่ยนเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ จาก เม.ย.63 - ก.ย.64 เป็น ก.ค.63 -ธ.ค.64
 3. กษ.0915/1723 ลว 15 มิ.ย.63 ขอเพิ่มผู้ร่วมวิจัย
 4. กษ0905/922 ลว 30 ก.ย.64 ขยายเวลา เปลี่ยน หน.โครง
150630715โครงการทดสอบและพัฒนาเครื่องพ่นแบบอุโมงค์ลมสำหรับพ่นป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ลายจุดในข้าวโพดการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรยุทธนา เครือหาญชาญพงค์สวศ.เริ่มต้น 1/04/2563, สิ้นสุด 30/09/2564เริ่มต้น 01/10/2564, สิ้นสุด 31/03/25652,514,300.002,488,098.002,067,144.33ดี235,818.00สิ้นสุดโครงการ
 1. กษ0907/วผ.74 ลว 22 เม.ย.63 (อนุมัติโครงการ)
151631438โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการป้องกันกำจัดหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรพฤทธิชาติ ปุญวัฒโทสอพ.เริ่มต้น 1/04/2563, สิ้นสุด 30/09/2564เริ่มต้น 1/10/2564, สิ้นสุด 31/03/2565เริ่มต้น 01/04/2565, สิ้นสุด 30/09/25654,800,480.004,246,260.004,189,678.41ปานกลาง443,376.00สิ้นสุดโครงการ
 1. กษ0914.01/97 ลว 22 เม.ย.63 (อนุมัติโครงการ)
 2. กษ0905/574 ลว 4 ก.ค. 64 (ขอขยายเวลา)
152631439โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการป้องกันกำจัดด้วงงวงและด้วงแรดศัตรูมะพร้าวการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรพฤทธิชาติ ปุญวัฒโทสอพ.เริ่มต้น 1/04/2563, สิ้นสุด 30/09/2564เริ่มต้น 1/10/2564, สิ้นสุด 31/03/2565เริ่มต้น 01/04/2565, สิ้นสุด 30/09/2565เริ่มต้น 01/10/2565, สิ้นสุด 31/03/25662,910,800.002,665,880.002,639,850.68รอการประเมิน0.00สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม)
 1. กษ0914.01/97 ลว 22 เม.ย.63 (อนุมัติโครงการ)
 2. กษ 0905/575 ลว 5 ก.ค.64 (ขอขยายเวลา)
153631440การทดสอบความสามารถของมวนตัวห้ำ Cardiastethus exiguus Poppius (Hemiptera: Anthocoridae) ในการควบคุมเพลี้ยไฟในมะเขือเทศบริโภคสดปลอดภัยในสภาพโรงเรือนด้านปรับปรุงพันธ์พืชอทิติยา แก้วประดิษฐ์สอพ.เริ่มต้น 1/04/2563, สิ้นสุด 30/09/2564957,380.00948,397.10866,169.89ดี80,846.10สิ้นสุดโครงการ
 1. กษ0914.01/95 ลว 22 เม.ย.63 (อนุมัติโครงการ)
 2. กษ0914.01/1922กส. ลว 27 พ.ต.63 ขอปรับแผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย
154633101โครงการวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว (ถั่วเหลือง ถั่วเขียวและถั่วลิสง)คุณภาพดีเพื่อรองรับการผลิตพืชภายใต้วิกฤตภัยแล้งด้านปรับปรุงพันธ์พืชนิภาภรณ์ พรรณราศวม.เชียงใหม่เริ่มต้น 1/04/2563, สิ้นสุด 28/02/2564เริ่มต้น 01/03/2564, สิ้นสุด 30/05/256424,122,280.0024,122,280.0024,122,277.99ดี0.00สิ้นสุดโครงการ
 1. กษ0931/409 ลว 22 เม.ย.63 (อนุมัติโครงการ)
155630103โครงการรวบรวม ศึกษา และขยายพันธุ์กัญชาพันธุ์พื้นเมืองของไทยและพันธุ์การค้าจากต่างประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ด้านปรับปรุงพันธ์พืชสุรกิตติ ศรีกุลสชช.เริ่มต้น 1/04/2563, สิ้นสุด 30/06/2564เริ่มต้น 01/07/2564, สิ้นสุด 31/12/2564เริ่มต้น 01/01/2565, สิ้นสุด 30/06/2565เริ่มต้น 01/07/2565, สิ้นสุด 31/12/2565เริ่มต้น 01/01/2566, สิ้นสุด 30/06/256621,241,893.0019,965,317.0019,890,206.39-0.00สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม)
 1. กษ0901.5/151 ลว 27 เม.ย.63 (อนุมัติโครงการ)
 2. กษ0931.3/745 ลว 8 มิ.ย.63 อนุมัติปรับแผนการดำเนินงาน
 3. กษ 0905/540 ลว 2เม.ย.64 ขยายเวลา
156630918โครงการวิจัยพัฒนาและขยายผลเททคนิคการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพด้านปรับปรุงพันธ์พืชวารีย์ ทองมีสวร.เริ่มต้น 01/04/2563, สิ้นสุด 31/08/256417,291,200.0017,173,132.0012,593,443.57ดี1,062,612.00สิ้นสุดโครงการ
 1. กษ0909/509 ลว 22 เม.ย.63 (อนุมัติโครงการ)
 2. กษ0909/605 ลว 25 พ.ค.63 ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวิจัย
157640110โครงการวิจัยการคัดเลือกสายพันธุ์และทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชสกุลกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรมแก้ไขปัญหาเร่งด่วนสุรกิตติ ศรีกุลสชช.NULLเริ่มต้น 01/07/2564, สิ้นสุด 31/12/2565เริ่มต้น 01/01/2566, สิ้นสุด 30/06/2566เริ่มต้น 01/07/2566, สิ้นสุด 31/12/256610,435,602.009,722,711.007,164,869.56-0.00สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม)
158642518การพัฒนาวิธีการตรวจสอบสารอะฟลาทอกซิน บี 1 โดยเทคนิค Competitive Lateral Flow Immunoassayแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเนตรา สมบูรณ์แก้วกวป.NULLเริ่มต้น 01/05/2564, สิ้นสุด 30/04/2565เริ่มต้น 01/05/2565, สิ้นสุด 30/10/2565เริ่มต้น 01/11/2565, สิ้นสุด 30/04/25661,153,040.001,042,394.001,039,124.74ดี99,581.40สิ้นสุดโครงการ
159641801การวิจัยสายพันธุ์ฟ้าทะลายโจรที่ให้ผลผลิตและสารแอนโดรกราโฟไลด์สูงต่อยอด/ขยายผลงานวิจัยด้านการเกษตรเกษร แช่มชื่นศวพ.พิจิตรNULLเริ่มต้น 01/05/2564, สิ้นสุด 30/04/2565464,900.00461,075.00311,403.00ดี34,425.00สิ้นสุดโครงการ
160642519โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิต Coffe Starter Culture (CSC) เพื่อการหมักกาแฟคุณภาพต่อยอด/ขยายผลงานวิจัยด้านการเกษตรโกเมศ สัตยาวุธกวป.NULLเริ่มต้น 01/05/2564, สิ้นสุด 31/10/2565เริ่มต้น 01/11/2565, สิ้นสุด 30/04/25662,270,670.002,128,417.002,100,152.25ดีมาก142,253.00สิ้นสุดโครงการ
161641441การจัดการโรครากเน่าของผักสลัด สาเหตุจากเชื้อรา Phythium aphanidermatum ในระบบปลูกไฮโดรโปรนิกส์แก้ไขปัญหาเร่งด่วนบุษราคัม อุดมศักดิ์สอพ.NULLเริ่มต้น 01/05/2564, สิ้นสุด 30/04/2565เริ่มต้น 01/05/2565, สิ้นสุด 31/10/2565762,900.00679,683.00658,627.20รอการประเมิน0.00สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม)
162640111การขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ต่อยอด/ขยายผลงานวิจัยด้านการเกษตรณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุลสอพ.ขนิษฐา วงศ์วัฒนารัตน์เริ่มต้น 01/06/2564, สิ้นสุด 31/12/2565เริ่มต้น 01/01/2566, สิ้นสุด 30/06/256613,806,800.0011,816,780.0011,750,271.40รอการประเมิน0.00สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม)
163643102โครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ต่อยอด/ขยายผลงานวิจัยด้านการเกษตรศิริลักษณ์ จิตรอักษรกวม.NULLเริ่มต้น 01/07/2564, สิ้นสุด 30/06/2566เริ่มต้น 01/07/2566, สิ้นสุด 31/12/256614,549,399.0013,148,898.0011,797,656.02-0.00สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม)
164650319โครงการพัฒนาการผลิตเมล็ดงอกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรวิชณีย์ ออมทรัพย์สินศวป.สุราษฎร์ธานีNULLเริ่มต้น 01/07/2565, สิ้นสุด 30/06/256710,969,700.008,929,944.003,923,029.05-0.00กำลังดำเนินงาน
165651018โครงการวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดีการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรทิพยา ไกรทองสวส.NULLเริ่มต้น 01/08/2565, สิ้นสุด 31/07/256711,723,234.007,699,935.006,010,454.02-0.00กำลังดำเนินงาน
166650112โครงการวิจัยการผลิตกัญชา กัญชง 1 ล้านต้น เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและทางการแพทย์การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรสุรกิตติ ศรีกุลสชช.NULLเริ่มต้น 01/07/2565, สิ้นสุด 30/06/2566เริ่มต้น 01/07/2566, สิ้นสุด 31/12/256640,867,860.0037,620,651.0033,505,508.79-0.00สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม)
167661019โครงการพัฒนากระบวนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตพืชเครษฐกิจ (ทุเรียน มะม่วง อ้อย ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และยางพารา) เพื่อรับรองคาร์บอนเครดิตและพัฒนาบุคลากรตรวจประเมินของกรมวิชาการเกษตรต่อยอด/ขยายผลงานวิจัยด้านการเกษตรธีรวุฒิ ชุตินันทกุลNULLเริ่มต้น 01/03/2566, สิ้นสุด 28/02/25687,000,000.003,316,786.00935,278.52-0.00กำลังดำเนินงาน
168661442โครงการการศึกษาคุณภาพของส้มโอหลังฉายรังสีแกรมมาและเอกซเรย์เพื่อการส่งออกไป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ต่อยอด/ขยายผลงานวิจัยด้านการเกษตรชลธิชา รักใคร่สำนักวิจัยและพัฒนาอารักขาพืชNULLเริ่มต้น 01/03/2566, สิ้นสุด 28/02/25674,278,250.004,081,487.003,514,847.40-0.00กำลังดำเนินงาน
169661302โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบใบทะเบียน ใบอนุญาต และใบรับรอง แบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กฏหมายการกำกับดูแลของกรมวิชาการเกษตร และการแลกเปลี่ยนข้อมูล ผ่านระบบ National Single Window : NSWต่อยอด/ขยายผลงานวิจัยด้านการเกษตรชัยศักดิ์ รินเกลื่อนสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรNULLเริ่มต้น 01/06/2566, สิ้นสุด 31/05/256730,000,000.000.000.00-0.00กำลังดำเนินงาน
170661443โครงการติดตามตรวจสอบศัตรูพืชของกัญชา กัญชงภายหลังการนำเข้าจากต่างประเทศการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรวานิช คำพานิชNULLเริ่มต้น 01/03/2566, สิ้นสุด 28/02/2567970,000.00472,117.00183,341.20-0.00กำลังดำเนินงาน
171660113โครงการพัฒนาและการผลิตต้นกล้าหมากสายพันธุ์ดีเพื่อการบริโภคสดและอุตสาหกรรมต่อยอด/ขยายผลงานวิจัยด้านการเกษตรสุรกิติ ศรีกุลสำนักผู้เชี่ยวชาญNULLเริ่มต้น 01/03/2566, สิ้นสุด 28/02/25688,500,000.004,425,335.001,333,734.72-0.00กำลังดำเนินงาน
172661020โครงการนำร่องสร้างความมั่นคงฐานการผลิตมะพร้าวไทยด้วยการรับรองมาตรฐานและนวัตกรรมการปลูกและเก็บเกี่ยวต่อยอด/ขยายผลงานวิจัยด้านการเกษตรวิไลวรรณ ทวิชศรีสถาบันวิจัยพืชสวนNULLเริ่มต้น 01/03/2566, สิ้นสุด 28/02/25672,738,500.002,380,810.00667,731.00-0.00กำลังดำเนินงาน
173662520โครงการการใช้สารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคผลเน่าของทุเรียนเพื่อการส่งออกการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรบุญญวดี จิระวุฒิกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตรNULLเริ่มต้น 01/03/2566, สิ้นสุด 28/02/2567เริ่มต้น 01/03/2567, สิ้นสุด 31/05/25673,410,140.002,926,879.001,483,657.23-0.00กำลังดำเนินงาน
174660920โครงการวิจัยเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังด้วยการใช้สารปรับปรุงดินในการแก้ไขปัญหาจากโรคใบด่างมันสำปะหลังการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรวัลลีย์ อมรพลศูนย์วิจัยพืชไร่ระยองNULLเริ่มต้น 01/03/2566, สิ้นสุด 31/08/25671,000,000.00777,076.00231,339.00-0.00กำลังดำเนินงาน
175660114โครงการพัฒนาพันธุ์และนวัตกรรมในการผลิตไข่ผำพรีเมียมสำหรับผลิตภัณฑ์โปรตีนเสริมจากพืชสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชพัฒนาจากองค์ความรู้ซึ่งมีอยู่แล้ว สู่การประยุกต์งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชสุรกิติ ศรีกุลสำนักผู้เชี่ยวชาญNULLเริ่มต้น 01/03/2566, สิ้นสุด 31/08/25677,653,370.005,737,285.001,063,850.73-0.00กำลังดำเนินงาน