รหัสโครงการ451001
ชื่อโครงการการจัดทำฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium Sw.) ที่มีการค้าในประเทศไทย
ประเภทโครงการวิจัยด้านปรับปรุงพันธ์พืช
หัวหน้าโครงการจงวัฒนา พุ่มหิรัญ
หน่วยงานที่สังกัดสวส.
หัวหน้าการโครงการ(เดิม)
วัตถุประสงค์หลัก

จัดทำฐานข้อมูลซื้อพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายที่มีการค้าในประเทศไทย เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์ พ.ศ. 2542

วัตถุประสงค์รอง/ย่อย

-

ระยะเวลาเริ่มต้น 01/10/2545, สิ้นสุด 31/03/2547
ขอขยายเวลาครั้งที่1
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
ขอขยายเวลาครั้งที่4
งบประมาณอนุมัติ1,948,000.00
งบประมาณที่โอน1,854,654.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง1,851,388.19
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษาดี
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ106,654.00
สถานะปัจจุบันสิ้นสุดโครงการ
หมายเหตุ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2548

มีเล่มเต็มที่ คณะที่ปรึกษา

บทคัดย่อบทคัดย่อ
เล่มเต็ม
ความก้าวหน้า