รหัสโครงการ661020
ชื่อโครงการโครงการนำร่องสร้างความมั่นคงฐานการผลิตมะพร้าวไทยด้วยการรับรองมาตรฐานและนวัตกรรมการปลูกและเก็บเกี่ยว
ประเภทโครงการวิจัยต่อยอด/ขยายผลงานวิจัยด้านการเกษตร
หัวหน้าโครงการวิไลวรรณ ทวิชศรี
หน่วยงานที่สังกัดสถาบันวิจัยพืชสวน
หัวหน้าการโครงการ(เดิม)NULL
วัตถุประสงค์หลัก
วัตถุประสงค์รอง/ย่อย
ระยะเวลาเริ่มต้น 01/03/2566, สิ้นสุด 28/02/2567
ขอขยายเวลาครั้งที่1
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
ขอขยายเวลาครั้งที่4
งบประมาณอนุมัติ2,738,500.00
งบประมาณที่โอน2,380,810.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง667,731.00
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษา-
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ0.00
สถานะปัจจุบันกำลังดำเนินงาน
หมายเหตุ
บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
ความก้าวหน้า