รหัสโครงการ662520
ชื่อโครงการโครงการการใช้สารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคผลเน่าของทุเรียนเพื่อการส่งออก
ประเภทโครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร
หัวหน้าโครงการบุญญวดี จิระวุฒิ
หน่วยงานที่สังกัดกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร
หัวหน้าการโครงการ(เดิม)NULL
วัตถุประสงค์หลัก
วัตถุประสงค์รอง/ย่อย
ระยะเวลาเริ่มต้น 01/03/2566, สิ้นสุด 28/02/2567
ขอขยายเวลาครั้งที่1เริ่มต้น 01/03/2567, สิ้นสุด 31/05/2567
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
ขอขยายเวลาครั้งที่4
งบประมาณอนุมัติ3,410,140.00
งบประมาณที่โอน2,926,879.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง1,483,657.23
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษา-
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ0.00
สถานะปัจจุบันกำลังดำเนินงาน
หมายเหตุ
บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
ความก้าวหน้า