รหัสโครงการ450101
ชื่อโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกข้าวและเทคโนโลยีการผลิตข้าวในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ (ปีที่ 1)
ประเภทโครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร
หัวหน้าโครงการสุรเวทย์ กฤษณะเศรณี
หน่วยงานที่สังกัดสชช.
หัวหน้าการโครงการ(เดิม)
วัตถุประสงค์หลัก

1. เพื่อเพิมผลผลิตข้าวดอกมะลิ 105 โดยการปลูกด้วยอัตราเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม ระยะการปลูกที่สม่ำเสมอ และสามารถทำการปลูกได้ทันช่วงเวลาที่เหมาะสม

2. เพื่อให้ได้เครื่องหยอดและเครื่องหว่านข้าวแห้งที่เหมาะสมสำหรับการใช้ปลูกข้าวดอกมะลิ 105
3. เพื่อลดต้นทุนการผลิตในกิจกรรมการปลูกข้าวดอกมะลิ 105
 

วัตถุประสงค์รอง/ย่อย
ระยะเวลาเริ่มต้น 01/01/2545, สิ้นสุด 30/09/2547
ขอขยายเวลาครั้งที่1
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
ขอขยายเวลาครั้งที่4
งบประมาณอนุมัติ973,475.00
งบประมาณที่โอน973,475.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง825,752.96
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษาไม่ระบุ
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ126,975.00
สถานะปัจจุบันสิ้นสุดโครงการ
หมายเหตุ

วัน/เดือน ของระยะเวลาดำเนินการ กำหนดเอง

บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
ความก้าวหน้า