รหัสโครงการ4500201
ชื่อโครงการการศึกษาวิจัยและพัฒนาไหมป่าอีรี่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทโครงการวิจัยด้านปรับปรุงพันธ์พืช
หัวหน้าโครงการกอบกุล แสนนามวงษ์
หน่วยงานที่สังกัดศวม.นครราชสีมา
หัวหน้าการโครงการ(เดิม)
วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อศึกษาเทคนิควิธีการเลี้ยง การผลิตไข่ไหมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไหมป่าอีรี่

วัตถุประสงค์รอง/ย่อย
ระยะเวลาเริ่มต้น 01/08/2545, สิ้นสุด 30/09/2548
ขอขยายเวลาครั้งที่1
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
ขอขยายเวลาครั้งที่4
งบประมาณอนุมัติ1,595,405.00
งบประมาณที่โอน1,690,121.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง1,661,225.20
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษาดี
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ109,716.00
สถานะปัจจุบันสิ้นสุดโครงการ
หมายเหตุ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2548
มีเล่มเต็มที่ คณะที่ปรึกษา

บทคัดย่อบทคัดย่อ
เล่มเต็ม
ความก้าวหน้า