รหัสโครงการ450103
ชื่อโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตกวาวเครือขาว
ประเภทโครงการวิจัยด้านปรับปรุงพันธ์พืช
หัวหน้าโครงการพูลสุข หฤทัยธนาสันต์
หน่วยงานที่สังกัดสชช.
หัวหน้าการโครงการ(เดิม)
วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อรวบรวม คัดเลือกพันธุ์ และหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการที่ผลิตวัตถุดิบให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามต้องการ เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรเพื่อเร่งการผลิต สำหรับการบริโภคในประเทศ และการส่งออกต่อไป

วัตถุประสงค์รอง/ย่อย

-

ระยะเวลาเริ่มต้น 01/04/2545, สิ้นสุด 30/04/2547
ขอขยายเวลาครั้งที่1
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
ขอขยายเวลาครั้งที่4
งบประมาณอนุมัติ3,604,500.00
งบประมาณที่โอน2,344,693.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง2,327,638.82
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษาพอใช้
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ188,093.00
สถานะปัจจุบันสิ้นสุดโครงการ
หมายเหตุ
บทคัดย่อบทคัดย่อ
เล่มเต็ม
ความก้าวหน้า