รหัสโครงการ440901
ชื่อโครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พุทธรักษากินได้(Canna edulis)เพื่อการผลิตแป้งในเชิงอุตสาหกรรม
ประเภทโครงการวิจัยด้านปรับปรุงพันธ์พืช
หัวหน้าโครงการวรยุทธ ปฏิภาณวัฒน์
หน่วยงานที่สังกัดศวร.ปราจีนบุรี
หัวหน้าการโครงการ(เดิม)
วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อทำการปรับปรุงพันธุ์พุทธรักษากินได้ให้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ คือ
  1. มีปริมาณแป้งที่สามารถสกัดได้ในเหง้าสูง (มากกว่า 15 เปอร์เซ้นต์ของน้ำหนักเหง้าสด) คุ้มค่างเศรษฐศาสตร์ กับทั้งผู้ปลูกและผู้แปรรูป
  2. ให้ผลผลิตเหง้าสดต่อหน่วยพื้นที่สูงกว่าสายพันธุ์พื้นเมืองในปัจจุบัน
  3. มีการแตกเหง้าน้อย เพื่อให้เหง้าที่มีอยู่มีขนาดใหญ่ และมีแป้งสะสมมาก

วัตถุประสงค์รอง/ย่อย

-

ระยะเวลาเริ่มต้น 01/07/2544, สิ้นสุด 30/06/2549
ขอขยายเวลาครั้งที่1
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
ขอขยายเวลาครั้งที่4
งบประมาณอนุมัติ820,000.00
งบประมาณที่โอน136,520.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง136,497.91
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษายุติโครงการ
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ0.00
สถานะปัจจุบันยุติโครงการ
หมายเหตุ
บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
ความก้าวหน้า