รหัสโครงการ441401
ชื่อโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาผลส้มร่วงในเขตที่ราบลุ่มภาคกลาง
ประเภทโครงการวิจัยด้านปรับปรุงพันธ์พืช
หัวหน้าโครงการประเสริฐ อนุพันธ์
หน่วยงานที่สังกัดสอพ.
หัวหน้าการโครงการ(เดิม)
วัตถุประสงค์หลัก

 1. เพื่อสำรวจและศึกษาระดับความรุนแรงของการร่วงของผลส้มก่อนอายุการเก็บเกี่ยว จากสวเกษตรกรในเขตจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีปัจจัยสภาพแวดล้อมและการปฏิบัติดูแลรักษาต่างกัน
  2. ทดสอบชุดเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาผลส้มร่วงก่อนอายุการเก็บเกี่ยวแบบบูรณาการ เพื่อให้ได้วิทยาการที่เหมาะสมในการฟื้นฟูความสมบูรณ์ของต้น ลดการร่วงของผล ผลผลิตทีคุณภาพและได้ผลตอบแทนคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์รอง/ย่อย

-

ระยะเวลาเริ่มต้น 01/10/2544, สิ้นสุด 30/09/2545
ขอขยายเวลาครั้งที่1
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
ขอขยายเวลาครั้งที่4
งบประมาณอนุมัติ3,450,000.00
งบประมาณที่โอน1,246,067.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง291,419.51
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษาไม่ระบุ
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ50,187.00
สถานะปัจจุบันสิ้นสุดโครงการ
หมายเหตุ

อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลงานวิจัยเรื่องเต็ม

บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
ความก้าวหน้า