รหัสโครงการ450302
ชื่อโครงการปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายตัดแต่งสารพันธุกรรมต้านทานหนอนเจาะสมอฝ้าย
ประเภทโครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร
หัวหน้าโครงการเมธินี ศรีวัฒนากุล
หน่วยงานที่สังกัดศวร.นครสวรรค์
หัวหน้าการโครงการ(เดิม)
วัตถุประสงค์หลัก

  1. เพื่อโคลนยีนที่ควบคุมการสร้างผลึกโปรตีนสารพิษ (Bt toxin gene)
  2. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการฝากถ่ายยีนสู่ฝ้ายพันธุ์ของประเทศไทยอย่างน้อย 1 พันธุ์
  3. เพื่อพัฒนาพันธุ์พืชฝ้ายโดยใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม ให้ต้านทานต่อหนอนเจาะสมอฝ้าย มีผลผลิตไม่ต่ำกว่า 300 กก./ไร่ และมีคุณภาพเส้นใยที่ดีอย่างน้อย 1 พันธุ์

วัตถุประสงค์รอง/ย่อย

-

ระยะเวลาเริ่มต้น 01/10/2545, สิ้นสุด 31/10/2549
ขอขยายเวลาครั้งที่1
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
ขอขยายเวลาครั้งที่4
งบประมาณอนุมัติ2,997,787.80
งบประมาณที่โอน655,829.28
งบประมาณใช้จ่ายจริง647,452.79
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษายุติโครงการ
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ43,989.28
สถานะปัจจุบันยุติโครงการ
หมายเหตุ
บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
ความก้าวหน้า