หน้า 
 จากทั้งหมด 175
รหัสโครงการ 643102
ชื่อโครงการ โครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์
ประเภทโครงการวิจัย ต่อยอด/ขยายผลงานวิจัยด้านการเกษตร
หัวหน้าโครงการ ศิริลักษณ์ จิตรอักษร
หน่วยงานที่สังกัด กวม.
หัวหน้าการโครงการ(เดิม) NULL
วัตถุประสงค์หลัก
วัตถุประสงค์รอง/ย่อย
ระยะเวลา เริ่มต้น 01/07/2564, สิ้นสุด 30/06/2566
ขอขยายเวลาครั้งที่1 เริ่มต้น 01/07/2566, สิ้นสุด 31/12/2566
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
ขอขยายเวลาครั้งที่4
งบประมาณอนุมัติ 14,549,399.00
งบประมาณที่โอน 13,148,898.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง 11,797,656.02
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษา -
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ 0.00
สถานะปัจจุบัน สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม)
หมายเหตุ
บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
ความก้าวหน้า
หน้า 
 จากทั้งหมด 175
สงวนลิขสิทธิ์ © 2561-2567 กรมวิชาการเกษตร กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มติดตามและประเมินผล