หน้า 
 จากทั้งหมด 175
รหัสโครงการ 451403
ชื่อโครงการ การใช้ไส้เดือนฝอย Steinernema sp. Thai isolate ควบคุมแมลงศัตรูพืช
ประเภทโครงการวิจัย การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร
หัวหน้าโครงการ นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด
หน่วยงานที่สังกัด สอพ.
หัวหน้าการโครงการ(เดิม)
วัตถุประสงค์หลัก

  1. เพื่อทดสอบวิธีการใช้ไส้เดือนฝอย (อัตราและจำนวนครั้ง) ให้เหมาะสมกับแมลงศัครูผักคะน้า กะหล่ำ และผักกาดขาวปลี รวมทั้งปัจจัยของสภาพแวกล้อมที่มีผลต่อไส้เดือนฝอยในขณะเข้าทำลายแมลงเป้าหมาย ต่อเนื่อง 3 ฤดูปลูก โดยเปรียบเทียบกับแมลงที่ปฏิบัติตามวิธีการของเกษตรกรและแปลงฉีดพ่นสารเคมี
  2. เพื่อทดสอบวิธีการใช้ไส้เดือนฝอย (อัตราและจำนวนครั้ง) ให้เหมาะสมกับหนอกระทู้ดาวเรือง รวมทั้งปัจจัยของสภาพแวกล้อมที่มีผลต่อไส้เดือนฝอยในขณะเข้าทำลายแมลงเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบกับแปลงที่ปฏิบัติตามวิธีการของเกษตรกรและแปลงฉีดพ่นสารเคมี
  3. เพื่อทดสอบวิธีการใช้ไส้เดือนฝอย (อัตราและจำนวนครั้ง) ให้เหมาะสมกับปลวกในสวนผลไม้ รวมทั้งปัจจัยของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อไส้เดือนฝอยในขณะเข้าทำลายแมลงเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบกับสารเคมีกำจัดปลวก
  4. เพื่อทดสอบวิธีการใช้ไส้เดือนฝอย (อัตราและจำนวนครั้ง) ให้เหมาะสมกับแมลงกะชอนในสนามหญ้า รวมทั้งปัจจัยของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อไส้เดือนฝอยในขณะเข้าทำลายแมลงเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบกับสารเคมี

วัตถุประสงค์รอง/ย่อย

-

ระยะเวลา เริ่มต้น 01/10/2545, สิ้นสุด 30/09/2547
ขอขยายเวลาครั้งที่1
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
ขอขยายเวลาครั้งที่4
งบประมาณอนุมัติ 964,640.00
งบประมาณที่โอน 651,432.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง 647,337.80
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษา ไม่ระบุ
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ 53,012.00
สถานะปัจจุบัน สิ้นสุดโครงการ
หมายเหตุ

มีเล่มเต็มที่ คณะที่ปรึกษา

บทคัดย่อ บทคัดย่อ คก.11.pdf
เล่มเต็ม เล่มเต็ม คก.11.pdf
ความก้าวหน้า
หน้า 
 จากทั้งหมด 175
สงวนลิขสิทธิ์ © 2561-2567 กรมวิชาการเกษตร กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มติดตามและประเมินผล