สถานภาพโครงการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณอนุมัติ
งบประมาณใช้จ่ายจริง
%งบประมาณใช้จ่ายจริง
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ
กำลังดำเนินงาน 11 134,605,698.00 48,843,894.37 36.29 0.00
ยุติโครงการ 5 7,963,151.80 2,540,639.90 31.90 43,989.28
สิ้นสุดโครงการ 143 658,407,163.50 562,286,086.42 85.40 25,700,569.76
สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม) 7 13,166,863.00 11,262,559.58 85.54 0.00
รวมทั้งสิ้น (=4)
  =166 =814,142,876.30 =624,933,180.27 ค่าเฉลี่ย=59.78 =25,744,559.04
บน
บน
บน
บน
บน
©2018-2022 Department Of Agriculture. All rights reserved.