สถานภาพโครงการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณอนุมัติ
งบประมาณใช้จ่ายจริง
%งบประมาณใช้จ่ายจริง
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ
กำลังดำเนินงาน 11 134,605,698.00 48,843,894.37 36.29 0.00
ยุติโครงการ 5 7,963,151.80 2,540,639.90 31.90 43,989.28
สิ้นสุดโครงการ 145 661,752,346.50 565,269,639.75 85.42 25,815,888.56
สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม) 5 9,821,680.00 8,279,006.25 84.29 0.00
รวมทั้งสิ้น (=4)
  =166 =814,142,876.30 =624,933,180.27 ค่าเฉลี่ย=59.48 =25,859,877.84
บน
บน
บน
บน
บน
สงวนลิขสิทธิ์ © 2561-2566 กรมวิชาการเกษตร กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มติดตามและประเมินผล