สถานภาพโครงการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณอนุมัติ
งบประมาณใช้จ่ายจริง
%งบประมาณใช้จ่ายจริง
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ
กำลังดำเนินงาน 15 175,337,948.00 73,357,985.49 41.84  
ยุติโครงการ 5 7,963,151.80 2,540,639.90 31.90 43,989.28
สิ้นสุดโครงการ 149 670,705,536.50 573,460,723.68 85.50 26,863,792.76
สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม) 6 25,686,500.00 22,515,939.56 87.66 0.00
รวมทั้งสิ้น (=4)
  =175 =879,693,136.30 =671,875,288.63 ค่าเฉลี่ย=61.73 =26,907,782.04
บน
บน
บน
บน
บน
สงวนลิขสิทธิ์ © 2561-2566 กรมวิชาการเกษตร กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มติดตามและประเมินผล