หน้า 
 จากทั้งหมด 175
รหัสโครงการ 641441
ชื่อโครงการ การจัดการโรครากเน่าของผักสลัด สาเหตุจากเชื้อรา Phythium aphanidermatum ในระบบปลูกไฮโดรโปรนิกส์
ประเภทโครงการวิจัย แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
หัวหน้าโครงการ บุษราคัม อุดมศักดิ์
หน่วยงานที่สังกัด สอพ.
หัวหน้าการโครงการ(เดิม) NULL
วัตถุประสงค์หลัก
วัตถุประสงค์รอง/ย่อย
ระยะเวลา เริ่มต้น 01/05/2564, สิ้นสุด 30/04/2565
ขอขยายเวลาครั้งที่1 เริ่มต้น 01/05/2565, สิ้นสุด 31/10/2565
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
ขอขยายเวลาครั้งที่4
งบประมาณอนุมัติ 762,900.00
งบประมาณที่โอน 679,683.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง 658,627.20
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษา รอการประเมิน
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ 0.00
สถานะปัจจุบัน สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม)
หมายเหตุ
บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
ความก้าวหน้า
หน้า 
 จากทั้งหมด 175
สงวนลิขสิทธิ์ © 2561-2567 กรมวิชาการเกษตร กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มติดตามและประเมินผล