หน้า 
 จากทั้งหมด 175
รหัสโครงการ 640111
ชื่อโครงการ การขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์
ประเภทโครงการวิจัย ต่อยอด/ขยายผลงานวิจัยด้านการเกษตร
หัวหน้าโครงการ ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล
หน่วยงานที่สังกัด สอพ.
หัวหน้าการโครงการ(เดิม) ขนิษฐา วงศ์วัฒนารัตน์
วัตถุประสงค์หลัก
วัตถุประสงค์รอง/ย่อย
ระยะเวลา เริ่มต้น 01/06/2564, สิ้นสุด 31/12/2565
ขอขยายเวลาครั้งที่1 เริ่มต้น 01/01/2566, สิ้นสุด 30/06/2566
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
ขอขยายเวลาครั้งที่4
งบประมาณอนุมัติ 13,806,800.00
งบประมาณที่โอน 11,816,780.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง 11,750,271.40
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษา รอการประเมิน
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ 0.00
สถานะปัจจุบัน สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม)
หมายเหตุ
บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
ความก้าวหน้า
หน้า 
 จากทั้งหมด 175
สงวนลิขสิทธิ์ © 2561-2567 กรมวิชาการเกษตร กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มติดตามและประเมินผล