หน้า 
 จากทั้งหมด 175
รหัสโครงการ 650319
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการผลิตเมล็ดงอกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี
ประเภทโครงการวิจัย การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร
หัวหน้าโครงการ วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน
หน่วยงานที่สังกัด ศวป.สุราษฎร์ธานี
หัวหน้าการโครงการ(เดิม) NULL
วัตถุประสงค์หลัก
วัตถุประสงค์รอง/ย่อย
ระยะเวลา เริ่มต้น 01/07/2565, สิ้นสุด 30/06/2567
ขอขยายเวลาครั้งที่1
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
ขอขยายเวลาครั้งที่4
งบประมาณอนุมัติ 10,969,700.00
งบประมาณที่โอน 8,929,944.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง 3,923,029.05
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษา -
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ 0.00
สถานะปัจจุบัน กำลังดำเนินงาน
หมายเหตุ
บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
ความก้าวหน้า
หน้า 
 จากทั้งหมด 175
สงวนลิขสิทธิ์ © 2561-2567 กรมวิชาการเกษตร กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มติดตามและประเมินผล