หน้า 
 จากทั้งหมด 175
รหัสโครงการ 651018
ชื่อโครงการ โครงการวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดี
ประเภทโครงการวิจัย การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร
หัวหน้าโครงการ ทิพยา ไกรทอง
หน่วยงานที่สังกัด สวส.
หัวหน้าการโครงการ(เดิม) NULL
วัตถุประสงค์หลัก
วัตถุประสงค์รอง/ย่อย
ระยะเวลา เริ่มต้น 01/08/2565, สิ้นสุด 31/07/2567
ขอขยายเวลาครั้งที่1
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
ขอขยายเวลาครั้งที่4
งบประมาณอนุมัติ 11,723,234.00
งบประมาณที่โอน 7,699,935.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง 6,010,454.02
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษา -
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ 0.00
สถานะปัจจุบัน กำลังดำเนินงาน
หมายเหตุ
บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
ความก้าวหน้า
หน้า 
 จากทั้งหมด 175
สงวนลิขสิทธิ์ © 2561-2567 กรมวิชาการเกษตร กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มติดตามและประเมินผล