หน้า 
 จากทั้งหมด 175
รหัสโครงการ 661019
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนากระบวนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตพืชเครษฐกิจ (ทุเรียน มะม่วง อ้อย ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และยางพารา) เพื่อรับรองคาร์บอนเครดิตและพัฒนาบุคลากรตรวจประเมินของกรมวิชาการเกษตร
ประเภทโครงการวิจัย ต่อยอด/ขยายผลงานวิจัยด้านการเกษตร
หัวหน้าโครงการ ธีรวุฒิ ชุตินันทกุล
หน่วยงานที่สังกัด
หัวหน้าการโครงการ(เดิม) NULL
วัตถุประสงค์หลัก
วัตถุประสงค์รอง/ย่อย
ระยะเวลา เริ่มต้น 01/03/2566, สิ้นสุด 28/02/2568
ขอขยายเวลาครั้งที่1
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
ขอขยายเวลาครั้งที่4
งบประมาณอนุมัติ 7,000,000.00
งบประมาณที่โอน 3,316,786.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง 935,278.52
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษา -
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ 0.00
สถานะปัจจุบัน กำลังดำเนินงาน
หมายเหตุ
บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
ความก้าวหน้า
หน้า 
 จากทั้งหมด 175
สงวนลิขสิทธิ์ © 2561-2567 กรมวิชาการเกษตร กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มติดตามและประเมินผล