หน้า 
 จากทั้งหมด 175
รหัสโครงการ 661302
ชื่อโครงการ โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบใบทะเบียน ใบอนุญาต และใบรับรอง แบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กฏหมายการกำกับดูแลของกรมวิชาการเกษตร และการแลกเปลี่ยนข้อมูล ผ่านระบบ National Single Window : NSW
ประเภทโครงการวิจัย ต่อยอด/ขยายผลงานวิจัยด้านการเกษตร
หัวหน้าโครงการ ชัยศักดิ์ รินเกลื่อน
หน่วยงานที่สังกัด สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
หัวหน้าการโครงการ(เดิม) NULL
วัตถุประสงค์หลัก
วัตถุประสงค์รอง/ย่อย
ระยะเวลา เริ่มต้น 01/06/2566, สิ้นสุด 31/05/2567
ขอขยายเวลาครั้งที่1
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
ขอขยายเวลาครั้งที่4
งบประมาณอนุมัติ 30,000,000.00
งบประมาณที่โอน 0.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง 0.00
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษา -
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ 0.00
สถานะปัจจุบัน กำลังดำเนินงาน
หมายเหตุ
บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
ความก้าวหน้า
หน้า 
 จากทั้งหมด 175
สงวนลิขสิทธิ์ © 2561-2567 กรมวิชาการเกษตร กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มติดตามและประเมินผล