หน้า 
 จากทั้งหมด 175
รหัสโครงการ 661443
ชื่อโครงการ โครงการติดตามตรวจสอบศัตรูพืชของกัญชา กัญชงภายหลังการนำเข้าจากต่างประเทศ
ประเภทโครงการวิจัย การนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร
หัวหน้าโครงการ วานิช คำพานิช
หน่วยงานที่สังกัด
หัวหน้าการโครงการ(เดิม) NULL
วัตถุประสงค์หลัก
วัตถุประสงค์รอง/ย่อย
ระยะเวลา เริ่มต้น 01/03/2566, สิ้นสุด 28/02/2567
ขอขยายเวลาครั้งที่1
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
ขอขยายเวลาครั้งที่4
งบประมาณอนุมัติ 970,000.00
งบประมาณที่โอน 472,117.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง 183,341.20
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษา -
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ 0.00
สถานะปัจจุบัน กำลังดำเนินงาน
หมายเหตุ
บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
ความก้าวหน้า
หน้า 
 จากทั้งหมด 175
สงวนลิขสิทธิ์ © 2561-2567 กรมวิชาการเกษตร กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มติดตามและประเมินผล