หน้า 
 จากทั้งหมด 175
รหัสโครงการ 660113
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและการผลิตต้นกล้าหมากสายพันธุ์ดีเพื่อการบริโภคสดและอุตสาหกรรม
ประเภทโครงการวิจัย ต่อยอด/ขยายผลงานวิจัยด้านการเกษตร
หัวหน้าโครงการ สุรกิติ ศรีกุล
หน่วยงานที่สังกัด สำนักผู้เชี่ยวชาญ
หัวหน้าการโครงการ(เดิม) NULL
วัตถุประสงค์หลัก
วัตถุประสงค์รอง/ย่อย
ระยะเวลา เริ่มต้น 01/03/2566, สิ้นสุด 28/02/2568
ขอขยายเวลาครั้งที่1
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
ขอขยายเวลาครั้งที่4
งบประมาณอนุมัติ 8,500,000.00
งบประมาณที่โอน 2,882,168.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง 571,577.00
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษา -
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ 0.00
สถานะปัจจุบัน กำลังดำเนินงาน
หมายเหตุ
บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
ความก้าวหน้า
หน้า 
 จากทั้งหมด 175
สงวนลิขสิทธิ์ © 2561-2566 กรมวิชาการเกษตร กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มติดตามและประเมินผล