หน้า 
 จากทั้งหมด 175
รหัสโครงการ 451001
ชื่อโครงการ การจัดทำฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium Sw.) ที่มีการค้าในประเทศไทย
ประเภทโครงการวิจัย ด้านปรับปรุงพันธ์พืช
หัวหน้าโครงการ จงวัฒนา พุ่มหิรัญ
หน่วยงานที่สังกัด สวส.
หัวหน้าการโครงการ(เดิม)
วัตถุประสงค์หลัก

จัดทำฐานข้อมูลซื้อพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายที่มีการค้าในประเทศไทย เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์ พ.ศ. 2542

วัตถุประสงค์รอง/ย่อย

-

ระยะเวลา เริ่มต้น 01/10/2545, สิ้นสุด 31/03/2547
ขอขยายเวลาครั้งที่1
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
ขอขยายเวลาครั้งที่4
งบประมาณอนุมัติ 1,948,000.00
งบประมาณที่โอน 1,854,654.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง 1,851,388.19
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษา ดี
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ 106,654.00
สถานะปัจจุบัน สิ้นสุดโครงการ
หมายเหตุ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2548

มีเล่มเต็มที่ คณะที่ปรึกษา

บทคัดย่อ บทคัดย่อ คก.10.pdf
เล่มเต็ม
ความก้าวหน้า
หน้า 
 จากทั้งหมด 175
สงวนลิขสิทธิ์ © 2561-2567 กรมวิชาการเกษตร กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มติดตามและประเมินผล