หน้า 
 จากทั้งหมด 166
รหัสโครงการ 451001
ชื่อโครงการ การจัดทำฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium Sw.) ที่มีการค้าในประเทศไทย
ประเภทโครงการวิจัย ด้านปรับปรุงพันธ์พืช
หัวหน้าโครงการ จงวัฒนา พุ่มหิรัญ
หน่วยงานที่สังกัด สวส.
หัวหน้าการโครงการ(เดิม)
วัตถุประสงค์หลัก

จัดทำฐานข้อมูลซื้อพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายที่มีการค้าในประเทศไทย เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์ พ.ศ. 2542

วัตถุประสงค์รอง/ย่อย

-

ระยะเวลา เริ่มต้น 01/10/2545, สิ้นสุด 31/03/2547
ขอขยายเวลาครั้งที่1
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
งบประมาณอนุมัติ 1,948,000.00
งบประมาณที่โอน 1,854,654.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง 1,851,388.19
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษา ดี
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ 106,654.00
สถานะปัจจุบัน สิ้นสุดโครงการ
หมายเหตุ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2548

มีเล่มเต็มที่ คณะที่ปรึกษา

บทคัดย่อ บทคัดย่อ คก.10.pdf
เล่มเต็ม
ความก้าวหน้า
หน้า 
 จากทั้งหมด 166
©2018-2022 Department Of Agriculture. All rights reserved.