หน้า 
 จากทั้งหมด 175
รหัสโครงการ 460203
ชื่อโครงการ วิจัยการแก้ปัญหาโรคราสนิมหม่อน
ประเภทโครงการวิจัย การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร
หัวหน้าโครงการ วิโรจน์ แก้วเรือง
หน่วยงานที่สังกัด สวม.
หัวหน้าการโครงการ(เดิม)
วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อป้องกันและควบคุมโรคราสนิมหม่อนให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต และคุณภาพใบหม่อน สำหรับเลี้ยงไหมและการผลิตใบชาหม่อนในระดับครัวเรือนและอุตสาหกรรม
 

วัตถุประสงค์รอง/ย่อย
ระยะเวลา เริ่มต้น 01/01/2546, สิ้นสุด 31/01/2547
ขอขยายเวลาครั้งที่1
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
ขอขยายเวลาครั้งที่4
งบประมาณอนุมัติ 805,000.00
งบประมาณที่โอน 732,561.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง 722,646.71
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษา ไม่ระบุ
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ 32,561.00
สถานะปัจจุบัน สิ้นสุดโครงการ
หมายเหตุ
บทคัดย่อ บทคัดย่อ คก.2.pdf
เล่มเต็ม
ความก้าวหน้า
หน้า 
 จากทั้งหมด 175
สงวนลิขสิทธิ์ © 2561-2567 กรมวิชาการเกษตร กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มติดตามและประเมินผล