หน้า 
 จากทั้งหมด 175
รหัสโครงการ 4500201
ชื่อโครงการ การศึกษาวิจัยและพัฒนาไหมป่าอีรี่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทโครงการวิจัย ด้านปรับปรุงพันธ์พืช
หัวหน้าโครงการ กอบกุล แสนนามวงษ์
หน่วยงานที่สังกัด ศวม.นครราชสีมา
หัวหน้าการโครงการ(เดิม)
วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อศึกษาเทคนิควิธีการเลี้ยง การผลิตไข่ไหมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไหมป่าอีรี่

วัตถุประสงค์รอง/ย่อย
ระยะเวลา เริ่มต้น 01/08/2545, สิ้นสุด 30/09/2548
ขอขยายเวลาครั้งที่1
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
ขอขยายเวลาครั้งที่4
งบประมาณอนุมัติ 1,595,405.00
งบประมาณที่โอน 1,690,121.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง 1,661,225.20
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษา ดี
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ 109,716.00
สถานะปัจจุบัน สิ้นสุดโครงการ
หมายเหตุ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2548
มีเล่มเต็มที่ คณะที่ปรึกษา

บทคัดย่อ บทคัดย่อ คก.4.pdf
เล่มเต็ม
ความก้าวหน้า
หน้า 
 จากทั้งหมด 175
สงวนลิขสิทธิ์ © 2561-2567 กรมวิชาการเกษตร กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มติดตามและประเมินผล