หน้า 
 จากทั้งหมด 166
รหัสโครงการ 4500201
ชื่อโครงการ การศึกษาวิจัยและพัฒนาไหมป่าอีรี่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทโครงการวิจัย ด้านปรับปรุงพันธ์พืช
หัวหน้าโครงการ กอบกุล แสนนามวงษ์
หน่วยงานที่สังกัด ศวม.นครราชสีมา
หัวหน้าการโครงการ(เดิม)
วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อศึกษาเทคนิควิธีการเลี้ยง การผลิตไข่ไหมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไหมป่าอีรี่

วัตถุประสงค์รอง/ย่อย
ระยะเวลา เริ่มต้น 01/08/2545, สิ้นสุด 30/09/2548
ขอขยายเวลาครั้งที่1
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
ขอขยายเวลาครั้งที่4
งบประมาณอนุมัติ 1,595,405.00
งบประมาณที่โอน 1,690,121.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง 1,661,225.20
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษา ดี
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ 109,716.00
สถานะปัจจุบัน สิ้นสุดโครงการ
หมายเหตุ

โครงการวิจัยระดับดีประจำปี 2548
มีเล่มเต็มที่ คณะที่ปรึกษา

บทคัดย่อ บทคัดย่อ คก.4.pdf
เล่มเต็ม
ความก้าวหน้า
หน้า 
 จากทั้งหมด 166
©2018-2022 Department Of Agriculture. All rights reserved.