หน้า 
 จากทั้งหมด 18
รายการ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 175
 
ลำดับ
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
ประเภทโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
สถานะปัจจุบัน
บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
ความก้าวหน้า
1 451402 เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูโดยวิธีผสมผสานเพื่อแก้ปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนส่งออก การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ศรุต สุทธิอารมณ์ สิ้นสุดโครงการ บทคัดย่อ คก.1.pdf
2 460203 วิจัยการแก้ปัญหาโรคราสนิมหม่อน การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร วิโรจน์ แก้วเรือง สิ้นสุดโครงการ บทคัดย่อ คก.2.pdf
3 450101 วิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกข้าวและเทคโนโลยีการผลิตข้าวในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ (ปีที่ 1) การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร สุรเวทย์ กฤษณะเศรณี สิ้นสุดโครงการ
4 4500201 การศึกษาวิจัยและพัฒนาไหมป่าอีรี่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านปรับปรุงพันธ์พืช กอบกุล แสนนามวงษ์ สิ้นสุดโครงการ บทคัดย่อ คก.4.pdf
5 450102 วิจัยและพัฒนาน้ำหมักชีวภาพ (ระยะที่ 2) ด้านปรับปรุงพันธ์พืช พูลสวัสดิ์ อาจละกะ สิ้นสุดโครงการ บทคัดย่อ คก.5.pdf
6 450103 วิจัยและพัฒนาการผลิตกวาวเครือขาว ด้านปรับปรุงพันธ์พืช พูลสุข หฤทัยธนาสันต์ สิ้นสุดโครงการ บทคัดย่อ คก.6.pdf
7 440901 วิจัยปรับปรุงพันธุ์พุทธรักษากินได้(Canna edulis)เพื่อการผลิตแป้งในเชิงอุตสาหกรรม ด้านปรับปรุงพันธ์พืช วรยุทธ ปฏิภาณวัฒน์ ยุติโครงการ
8 441401 วิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาผลส้มร่วงในเขตที่ราบลุ่มภาคกลาง ด้านปรับปรุงพันธ์พืช ประเสริฐ อนุพันธ์ สิ้นสุดโครงการ
9 450302 ปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายตัดแต่งสารพันธุกรรมต้านทานหนอนเจาะสมอฝ้าย การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร เมธินี ศรีวัฒนากุล ยุติโครงการ
10 451001 การจัดทำฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium Sw.) ที่มีการค้าในประเทศไทย ด้านปรับปรุงพันธ์พืช จงวัฒนา พุ่มหิรัญ สิ้นสุดโครงการ บทคัดย่อ คก.10.pdf
สงวนลิขสิทธิ์ © 2561-2567 กรมวิชาการเกษตร กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มติดตามและประเมินผล