หน้า 
 จากทั้งหมด 18
รายการ 11 ถึง 20 จากทั้งหมด 175
 
ลำดับ
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
ประเภทโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
สถานะปัจจุบัน
บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
ความก้าวหน้า
11 451403 การใช้ไส้เดือนฝอย Steinernema sp. Thai isolate ควบคุมแมลงศัตรูพืช การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด สิ้นสุดโครงการ บทคัดย่อ คก.11.pdf เล่มเต็ม คก.11.pdf
12 450104 การวิจัยการผลิตมันฝรั่งในฤดูฝน การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร มาโนช ทองเจียม สิ้นสุดโครงการ บทคัดย่อ คก.12.pdf
13 451901 การรวบรวม ศึกษา และคัดเลือกพันธุ์กระชายดำ ด้านปรับปรุงพันธ์พืช เสริมสกุล พจนการุณ สิ้นสุดโครงการ บทคัดย่อ คก.13.pdf
14 471004 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหน้าวัวโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ด้านปรับปรุงพันธ์พืช ดิเรก ตนพยอม สิ้นสุดโครงการ บทคัดย่อ คก.14.pdf
15 461404 ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองฝักสดเพื่อการส่งออก ด้านปรับปรุงพันธ์พืช ศุภชัย แก้วมีชัย สมศักดิ์ ศรีสมบุญ สิ้นสุดโครงการ บทคัดย่อ คก.15.pdf
16 4500202 การวิจัยเทคโนโลยีเพิ่มคุณภาพและอนุรักษ์เอกลักษณ์ผ้าไหมไทย ด้านปรับปรุงพันธ์พืช ส่งรักษ์ เต็งรัตนประเสริฐ สิ้นสุดโครงการ บทคัดย่อ คก.16.pdf
17 462301 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ด้านปรับปรุงพันธ์พืช วราวุธ ชูธรรมธัช สิ้นสุดโครงการ บทคัดย่อ คก.17.pdf
18 4600101 วิจัยและพัฒนาเครื่องสับใบและไถกลบเศษซากอ้อยเพื่อใช้ไถกลบตอซังข้าว ด้านปรับปรุงพันธ์พืช สุเทพ นุชสวาท สิ้นสุดโครงการ บทคัดย่อ คก.18.pdf
19 461701 แปรรูปผงไหมเป็นผลิตภัณฑ์สบู่ไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้านปรับปรุงพันธ์พืช ประทีป มีศิลป์ สิ้นสุดโครงการ บทคัดย่อ คก.20.pdf
20 460105 วิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกข้าวและเทคโนโลยีการผลิตข้าวในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ (ปีที่ 2) ด้านปรับปรุงพันธ์พืช สุรเวทย์ กฤษณะเศรณี สิ้นสุดโครงการ บทคัดย่อ คก.20(1).pdf
สงวนลิขสิทธิ์ © 2561-2567 กรมวิชาการเกษตร กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มติดตามและประเมินผล