หน้า 
 จากทั้งหมด 18
รายการ 171 ถึง 175 จากทั้งหมด 175
 
ลำดับ
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
ประเภทโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
สถานะปัจจุบัน
บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
ความก้าวหน้า
171 660113 โครงการพัฒนาและการผลิตต้นกล้าหมากสายพันธุ์ดีเพื่อการบริโภคสดและอุตสาหกรรม ต่อยอด/ขยายผลงานวิจัยด้านการเกษตร สุรกิติ ศรีกุล กำลังดำเนินงาน
172 661020 โครงการนำร่องสร้างความมั่นคงฐานการผลิตมะพร้าวไทยด้วยการรับรองมาตรฐานและนวัตกรรมการปลูกและเก็บเกี่ยว ต่อยอด/ขยายผลงานวิจัยด้านการเกษตร วิไลวรรณ ทวิชศรี กำลังดำเนินงาน
173 662520 โครงการการใช้สารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคผลเน่าของทุเรียนเพื่อการส่งออก การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร บุญญวดี จิระวุฒิ กำลังดำเนินงาน
174 660920 โครงการวิจัยเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังด้วยการใช้สารปรับปรุงดินในการแก้ไขปัญหาจากโรคใบด่างมันสำปะหลัง การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร วัลลีย์ อมรพล กำลังดำเนินงาน
175 660114 โครงการพัฒนาพันธุ์และนวัตกรรมในการผลิตไข่ผำพรีเมียมสำหรับผลิตภัณฑ์โปรตีนเสริมจากพืชสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพานิช พัฒนาจากองค์ความรู้ซึ่งมีอยู่แล้ว สู่การประยุกต์งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพานิช สุรกิติ ศรีกุล กำลังดำเนินงาน
สงวนลิขสิทธิ์ © 2561-2567 กรมวิชาการเกษตร กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มติดตามและประเมินผล