หน้า 
 จากทั้งหมด 18
รายการ 161 ถึง 170 จากทั้งหมด 175
 
ลำดับ
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
ประเภทโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
สถานะปัจจุบัน
บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
ความก้าวหน้า
161 641441 การจัดการโรครากเน่าของผักสลัด สาเหตุจากเชื้อรา Phythium aphanidermatum ในระบบปลูกไฮโดรโปรนิกส์ แก้ไขปัญหาเร่งด่วน บุษราคัม อุดมศักดิ์ สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม)
162 640111 การขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ ต่อยอด/ขยายผลงานวิจัยด้านการเกษตร ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม)
163 643102 โครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ ต่อยอด/ขยายผลงานวิจัยด้านการเกษตร ศิริลักษณ์ จิตรอักษร สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม)
164 650319 โครงการพัฒนาการผลิตเมล็ดงอกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน กำลังดำเนินงาน
165 651018 โครงการวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดี การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ทิพยา ไกรทอง กำลังดำเนินงาน
166 650112 โครงการวิจัยการผลิตกัญชา กัญชง 1 ล้านต้น เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและทางการแพทย์ การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร สุรกิตติ ศรีกุล สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม)
167 661019 โครงการพัฒนากระบวนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตพืชเครษฐกิจ (ทุเรียน มะม่วง อ้อย ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และยางพารา) เพื่อรับรองคาร์บอนเครดิตและพัฒนาบุคลากรตรวจประเมินของกรมวิชาการเกษตร ต่อยอด/ขยายผลงานวิจัยด้านการเกษตร ธีรวุฒิ ชุตินันทกุล กำลังดำเนินงาน
168 661442 โครงการการศึกษาคุณภาพของส้มโอหลังฉายรังสีแกรมมาและเอกซเรย์เพื่อการส่งออกไป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ต่อยอด/ขยายผลงานวิจัยด้านการเกษตร ชลธิชา รักใคร่ กำลังดำเนินงาน
169 661302 โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบใบทะเบียน ใบอนุญาต และใบรับรอง แบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กฏหมายการกำกับดูแลของกรมวิชาการเกษตร และการแลกเปลี่ยนข้อมูล ผ่านระบบ National Single Window : NSW ต่อยอด/ขยายผลงานวิจัยด้านการเกษตร ชัยศักดิ์ รินเกลื่อน กำลังดำเนินงาน
170 661443 โครงการติดตามตรวจสอบศัตรูพืชของกัญชา กัญชงภายหลังการนำเข้าจากต่างประเทศ การนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร วานิช คำพานิช กำลังดำเนินงาน
สงวนลิขสิทธิ์ © 2561-2567 กรมวิชาการเกษตร กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มติดตามและประเมินผล