หน้า 
 จากทั้งหมด 17
รายการ 161 ถึง 166 จากทั้งหมด 166
 
ลำดับ
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
ประเภทโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
สถานะปัจจุบัน
บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
ความก้าวหน้า
161 641441 การจัดการโรครากเน่าของผักสลัด สาเหตุจากเชื้อรา Phythium aphanidermatum ในระบบปลูกไฮโดรโปรนิกส์ แก้ไขปัญหาเร่งด่วน บุษราคัม อุดมศักดิ์ สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม)
162 640111 การขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ ต่อยอด/ขยายผลงานวิจัยด้านการเกษตร ขนิษฐา วงศ์วัฒนารัตน์ กำลังดำเนินงาน
163 643102 โครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ ต่อยอด/ขยายผลงานวิจัยด้านการเกษตร ศิริลักษณ์ จิตรอักษร กำลังดำเนินงาน
166 650319 โครงการพัฒนาการผลิตเมล็ดงอกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน กำลังดำเนินงาน
167 651018 โครงการวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดี การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ทิพยา ไกรทอง กำลังดำเนินงาน
168 650112 โครงการวิจัยการผลิตกัญชา กัญชง 1 ล้านต้น เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและทางการแพทย์ การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร สุรกิตติ ศรีกุล กำลังดำเนินงาน
สงวนลิขสิทธิ์ © 2561-2566 กรมวิชาการเกษตร กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มติดตามและประเมินผล