หน้า 
 จากทั้งหมด 175
รหัสโครงการ 450101
ชื่อโครงการ วิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกข้าวและเทคโนโลยีการผลิตข้าวในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ (ปีที่ 1)
ประเภทโครงการวิจัย การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร
หัวหน้าโครงการ สุรเวทย์ กฤษณะเศรณี
หน่วยงานที่สังกัด สชช.
หัวหน้าการโครงการ(เดิม)
วัตถุประสงค์หลัก

1. เพื่อเพิมผลผลิตข้าวดอกมะลิ 105 โดยการปลูกด้วยอัตราเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม ระยะการปลูกที่สม่ำเสมอ และสามารถทำการปลูกได้ทันช่วงเวลาที่เหมาะสม

2. เพื่อให้ได้เครื่องหยอดและเครื่องหว่านข้าวแห้งที่เหมาะสมสำหรับการใช้ปลูกข้าวดอกมะลิ 105
3. เพื่อลดต้นทุนการผลิตในกิจกรรมการปลูกข้าวดอกมะลิ 105
 

วัตถุประสงค์รอง/ย่อย
ระยะเวลา เริ่มต้น 01/01/2545, สิ้นสุด 30/09/2547
ขอขยายเวลาครั้งที่1
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
ขอขยายเวลาครั้งที่4
งบประมาณอนุมัติ 973,475.00
งบประมาณที่โอน 973,475.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง 825,752.96
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษา ไม่ระบุ
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ 126,975.00
สถานะปัจจุบัน สิ้นสุดโครงการ
หมายเหตุ

วัน/เดือน ของระยะเวลาดำเนินการ กำหนดเอง

บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
ความก้าวหน้า
หน้า 
 จากทั้งหมด 175
สงวนลิขสิทธิ์ © 2561-2567 กรมวิชาการเกษตร กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มติดตามและประเมินผล