หน้า 
 จากทั้งหมด 175
รหัสโครงการ 450102
ชื่อโครงการ วิจัยและพัฒนาน้ำหมักชีวภาพ (ระยะที่ 2)
ประเภทโครงการวิจัย ด้านปรับปรุงพันธ์พืช
หัวหน้าโครงการ พูลสวัสดิ์ อาจละกะ
หน่วยงานที่สังกัด (สชช.)
หัวหน้าการโครงการ(เดิม)
วัตถุประสงค์หลัก

พัฒนาคุณภาพสูตรน้ำหมักชีวภาพ ศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีชนิดและปริมาณจุลินทรีย์ระหว่างการหมัก และผลการใช้ต่อสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์รอง/ย่อย
ระยะเวลา เริ่มต้น 01/01/2545, สิ้นสุด 31/12/2547
ขอขยายเวลาครั้งที่1 เริ่มต้น 01/12/2547, สิ้นสุด 31/07/2549
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
ขอขยายเวลาครั้งที่4
งบประมาณอนุมัติ 6,325,000.00
งบประมาณที่โอน 3,858,570.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง 3,576,069.59
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษา พอใช้
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ 82,570.00
สถานะปัจจุบัน สิ้นสุดโครงการ
หมายเหตุ

มีเล่มเต็มที่ คณะที่ปรึกษา

บทคัดย่อ บทคัดย่อ คก.5.pdf
เล่มเต็ม
ความก้าวหน้า
หน้า 
 จากทั้งหมด 175
สงวนลิขสิทธิ์ © 2561-2567 กรมวิชาการเกษตร กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มติดตามและประเมินผล