หน้า 
 จากทั้งหมด 175
รหัสโครงการ 450103
ชื่อโครงการ วิจัยและพัฒนาการผลิตกวาวเครือขาว
ประเภทโครงการวิจัย ด้านปรับปรุงพันธ์พืช
หัวหน้าโครงการ พูลสุข หฤทัยธนาสันต์
หน่วยงานที่สังกัด สชช.
หัวหน้าการโครงการ(เดิม)
วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อรวบรวม คัดเลือกพันธุ์ และหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการที่ผลิตวัตถุดิบให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามต้องการ เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรเพื่อเร่งการผลิต สำหรับการบริโภคในประเทศ และการส่งออกต่อไป

วัตถุประสงค์รอง/ย่อย

-

ระยะเวลา เริ่มต้น 01/04/2545, สิ้นสุด 30/04/2547
ขอขยายเวลาครั้งที่1
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
ขอขยายเวลาครั้งที่4
งบประมาณอนุมัติ 3,604,500.00
งบประมาณที่โอน 2,344,693.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง 2,327,638.82
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษา พอใช้
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ 188,093.00
สถานะปัจจุบัน สิ้นสุดโครงการ
หมายเหตุ
บทคัดย่อ บทคัดย่อ คก.6.pdf
เล่มเต็ม
ความก้าวหน้า
หน้า 
 จากทั้งหมด 175
สงวนลิขสิทธิ์ © 2561-2567 กรมวิชาการเกษตร กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มติดตามและประเมินผล