หน้า 
 จากทั้งหมด 175
รหัสโครงการ 662520
ชื่อโครงการ โครงการการใช้สารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคผลเน่าของทุเรียนเพื่อการส่งออก
ประเภทโครงการวิจัย การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร
หัวหน้าโครงการ บุญญวดี จิระวุฒิ
หน่วยงานที่สังกัด กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร
หัวหน้าการโครงการ(เดิม) NULL
วัตถุประสงค์หลัก
วัตถุประสงค์รอง/ย่อย
ระยะเวลา เริ่มต้น 01/03/2566, สิ้นสุด 28/02/2567
ขอขยายเวลาครั้งที่1 เริ่มต้น 01/03/2567, สิ้นสุด 31/05/2567
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
ขอขยายเวลาครั้งที่4
งบประมาณอนุมัติ 3,410,140.00
งบประมาณที่โอน 2,926,879.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง 1,483,657.23
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษา -
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ 0.00
สถานะปัจจุบัน กำลังดำเนินงาน
หมายเหตุ
บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
ความก้าวหน้า
หน้า 
 จากทั้งหมด 175
สงวนลิขสิทธิ์ © 2561-2567 กรมวิชาการเกษตร กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มติดตามและประเมินผล