หน้า 
 จากทั้งหมด 175
รหัสโครงการ 660920
ชื่อโครงการ โครงการวิจัยเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังด้วยการใช้สารปรับปรุงดินในการแก้ไขปัญหาจากโรคใบด่างมันสำปะหลัง
ประเภทโครงการวิจัย การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร
หัวหน้าโครงการ วัลลีย์ อมรพล
หน่วยงานที่สังกัด ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง
หัวหน้าการโครงการ(เดิม) NULL
วัตถุประสงค์หลัก
วัตถุประสงค์รอง/ย่อย
ระยะเวลา เริ่มต้น 01/03/2566, สิ้นสุด 31/08/2567
ขอขยายเวลาครั้งที่1
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
ขอขยายเวลาครั้งที่4
งบประมาณอนุมัติ 1,000,000.00
งบประมาณที่โอน 777,076.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง 231,339.00
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษา -
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ 0.00
สถานะปัจจุบัน กำลังดำเนินงาน
หมายเหตุ
บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
ความก้าวหน้า
หน้า 
 จากทั้งหมด 175
สงวนลิขสิทธิ์ © 2561-2567 กรมวิชาการเกษตร กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มติดตามและประเมินผล