หน้า 
 จากทั้งหมด 175
รหัสโครงการ 440901
ชื่อโครงการ วิจัยปรับปรุงพันธุ์พุทธรักษากินได้(Canna edulis)เพื่อการผลิตแป้งในเชิงอุตสาหกรรม
ประเภทโครงการวิจัย ด้านปรับปรุงพันธ์พืช
หัวหน้าโครงการ วรยุทธ ปฏิภาณวัฒน์
หน่วยงานที่สังกัด ศวร.ปราจีนบุรี
หัวหน้าการโครงการ(เดิม)
วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อทำการปรับปรุงพันธุ์พุทธรักษากินได้ให้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ คือ
  1. มีปริมาณแป้งที่สามารถสกัดได้ในเหง้าสูง (มากกว่า 15 เปอร์เซ้นต์ของน้ำหนักเหง้าสด) คุ้มค่างเศรษฐศาสตร์ กับทั้งผู้ปลูกและผู้แปรรูป
  2. ให้ผลผลิตเหง้าสดต่อหน่วยพื้นที่สูงกว่าสายพันธุ์พื้นเมืองในปัจจุบัน
  3. มีการแตกเหง้าน้อย เพื่อให้เหง้าที่มีอยู่มีขนาดใหญ่ และมีแป้งสะสมมาก

วัตถุประสงค์รอง/ย่อย

-

ระยะเวลา เริ่มต้น 01/07/2544, สิ้นสุด 30/06/2549
ขอขยายเวลาครั้งที่1
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
ขอขยายเวลาครั้งที่4
งบประมาณอนุมัติ 820,000.00
งบประมาณที่โอน 136,520.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง 136,497.91
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษา ยุติโครงการ
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ 0.00
สถานะปัจจุบัน ยุติโครงการ
หมายเหตุ
บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
ความก้าวหน้า
หน้า 
 จากทั้งหมด 175
สงวนลิขสิทธิ์ © 2561-2567 กรมวิชาการเกษตร กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มติดตามและประเมินผล