หน้า 
 จากทั้งหมด 175
รหัสโครงการ 441401
ชื่อโครงการ วิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาผลส้มร่วงในเขตที่ราบลุ่มภาคกลาง
ประเภทโครงการวิจัย ด้านปรับปรุงพันธ์พืช
หัวหน้าโครงการ ประเสริฐ อนุพันธ์
หน่วยงานที่สังกัด สอพ.
หัวหน้าการโครงการ(เดิม)
วัตถุประสงค์หลัก

 1. เพื่อสำรวจและศึกษาระดับความรุนแรงของการร่วงของผลส้มก่อนอายุการเก็บเกี่ยว จากสวเกษตรกรในเขตจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีปัจจัยสภาพแวดล้อมและการปฏิบัติดูแลรักษาต่างกัน
  2. ทดสอบชุดเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาผลส้มร่วงก่อนอายุการเก็บเกี่ยวแบบบูรณาการ เพื่อให้ได้วิทยาการที่เหมาะสมในการฟื้นฟูความสมบูรณ์ของต้น ลดการร่วงของผล ผลผลิตทีคุณภาพและได้ผลตอบแทนคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์รอง/ย่อย

-

ระยะเวลา เริ่มต้น 01/10/2544, สิ้นสุด 30/09/2545
ขอขยายเวลาครั้งที่1
ขอขยายเวลาครั้งที่2
ขอขยายเวลาครั้งที่3
ขอขยายเวลาครั้งที่4
งบประมาณอนุมัติ 3,450,000.00
งบประมาณที่โอน 1,246,067.00
งบประมาณใช้จ่ายจริง 291,419.51
ผลการประเมินจากคณะที่ปรึกษา ไม่ระบุ
ค่าตอบแทนที่นักวิจัยได้รับ 50,187.00
สถานะปัจจุบัน สิ้นสุดโครงการ
หมายเหตุ

อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลงานวิจัยเรื่องเต็ม

บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
ความก้าวหน้า
หน้า 
 จากทั้งหมด 175
สงวนลิขสิทธิ์ © 2561-2567 กรมวิชาการเกษตร กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มติดตามและประเมินผล