หน้า 
 จากทั้งหมด 18
รายการ 151 ถึง 160 จากทั้งหมด 175
 
ลำดับ
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
ประเภทโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
สถานะปัจจุบัน
บทคัดย่อ
เล่มเต็ม
ความก้าวหน้า
151 631438 โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการป้องกันกำจัดหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท สิ้นสุดโครงการ
152 631439 โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการป้องกันกำจัดด้วงงวงและด้วงแรดศัตรูมะพร้าว การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม)
153 631440 การทดสอบความสามารถของมวนตัวห้ำ Cardiastethus exiguus Poppius (Hemiptera: Anthocoridae) ในการควบคุมเพลี้ยไฟในมะเขือเทศบริโภคสดปลอดภัยในสภาพโรงเรือน ด้านปรับปรุงพันธ์พืช อทิติยา แก้วประดิษฐ์ สิ้นสุดโครงการ
154 633101 โครงการวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว (ถั่วเหลือง ถั่วเขียวและถั่วลิสง)คุณภาพดีเพื่อรองรับการผลิตพืชภายใต้วิกฤตภัยแล้ง ด้านปรับปรุงพันธ์พืช นิภาภรณ์ พรรณรา สิ้นสุดโครงการ เล่มเต็ม-คก.154.pdf
155 630103 โครงการรวบรวม ศึกษา และขยายพันธุ์กัญชาพันธุ์พื้นเมืองของไทยและพันธุ์การค้าจากต่างประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ด้านปรับปรุงพันธ์พืช สุรกิตติ ศรีกุล สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม) รายงานความก้าวหน้า คก.155.pdf
156 630918 โครงการวิจัยพัฒนาและขยายผลเททคนิคการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ ด้านปรับปรุงพันธ์พืช วารีย์ ทองมี สิ้นสุดโครงการ เล่มเต็ม คก.156.pdf
157 640110 โครงการวิจัยการคัดเลือกสายพันธุ์และทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชสกุลกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม แก้ไขปัญหาเร่งด่วน สุรกิตติ ศรีกุล สิ้นสุดระยะเวลา(ยังไม่ส่งเล่มเต็ม) รายงานความก้าวหน้า คก.157.pdf
158 642518 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบสารอะฟลาทอกซิน บี 1 โดยเทคนิค Competitive Lateral Flow Immunoassay แก้ไขปัญหาเร่งด่วน เนตรา สมบูรณ์แก้ว สิ้นสุดโครงการ
159 641801 การวิจัยสายพันธุ์ฟ้าทะลายโจรที่ให้ผลผลิตและสารแอนโดรกราโฟไลด์สูง ต่อยอด/ขยายผลงานวิจัยด้านการเกษตร เกษร แช่มชื่น สิ้นสุดโครงการ
160 642519 โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิต Coffe Starter Culture (CSC) เพื่อการหมักกาแฟคุณภาพ ต่อยอด/ขยายผลงานวิจัยด้านการเกษตร โกเมศ สัตยาวุธ สิ้นสุดโครงการ เล่มเต็ม คก.160.pdf
สงวนลิขสิทธิ์ © 2561-2567 กรมวิชาการเกษตร กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มติดตามและประเมินผล